ЁМҒИРЛАТИБ СУҒОРИШ ҚУРИЛМАСИНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТИ НАТИЖАЛАРИ

Жаҳонда, хусусан, Ўзбекистонда сув ре-
сурсларидан оқилона фойдаланишга қаратил-
ган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш, тежамкор суғориш
технологияларини жорий қилиш, тупроқ ва ерларни ме-
лиоратив ҳолатини яхшилаш, шу жумладан қишлоқ хў-
жалиги экинларини суғоришда тежамкор суғориш техно-
логиясидан фойдаланишга катта эътибор қаратилмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23
октябрдаги «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги-
ни ривожлантиришнинг 2020–2030 йилларга мўлжаллан-
ган Стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги фармонида
қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда сувни тежай-
диган технологиялар билан қамраб олинган ерларнинг
умумий майдонини 2 млн. гектаргача етказиш назарда
тутилган [1].

 

Full text