Таҳрир ҳайъати

Бош муҳаррир:

Султанов Тахиржон Закирович

Тошкент ирригатсия ва қишлоқ хўжалигини механизатсиялаш муҳандислари институти

Миллий тадқиқот университети

Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори, техника фанлари доктори, профессор

Илмий муҳаррир:

Салоҳиддинов Абдулхаким Темирхўжаевич

Тошкент ирригатсия ва қишлоқ хўжалигини механизатсиялаш муҳандислари институти

Миллий тадқиқот университети

Халқаро ҳамкорлик бўйича проректори, техника фанлари доктори, профессор

Муҳаррир:

Ходжаев Сайдакрам Сайдалиевич

Тошкент ирригатсия ва қишлоқ хўжалигини механизатсиялаш муҳандислари институти

Миллий тадқиқот университети, техника фанлари номзоди, доцент

ТАҲРИР ҲАЙъАТИ ТАРКИБИ:

Мирзаев Б.С. - техника фанлари доктори, профессор, ТИҚХММИМТУ ректори

Хамраев Ш.Р. - қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазири;

Ишанов Х.Х. - техника фанлари номзоди, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси

Салимов О.У. - техника фанлари доктори, ЎзРФА академиги

Мирсаидов М. - техника фанлари доктори, ЎзРФА академиги

Хамидов М.Х. - қишлоқ хўжалик фанлари доктори, ТИҚХММИМТУ профессори

Бакиев М.Р. - техника фанлари доктори, ТИҚХММИМТУ профессори

Рамазанов О.Р. - қишлоқ хўжалик фанлари доктори, ТИҚХММИ МТУ профессори

Исаков А.Ж. - техника фанлари доктори, ТИҚХММИ МТУ профессори

Арифжанов А.М. - техника фанлари доктори, ТИҚХММИ МТУ профессори

Маткаримов П.Ж. - техника фанлари доктори, НМТИ профессори

Икрамов Р.К. - техника фанлари доктори, ИСМИТИ профессори

Шеров А.Г. - техника фанлари доктори, "ТИҚХММИ МТУ профессори

Умаров С.Р. - иқтисод фанлари доктори, ТИҚХММИМТУ профессори

Исмаилова З. - педагогика фанлари доктори, ТИҚХММИ МТУ профессори

Худаяров Б. - техника фанлари доктори,ТИҚХММИ МТУ профессори

Султанов Б. - ТИҚХММИ МТУ профессори

Абдуллаев Б.Д. - ТИҚХММИ МТУ профессори

Каримов Б.К. - ТИҚХММИ МТУ профессори

Худойбердиев Т.С. - техника фанлари доктори, АндҚХАИ профессори

Янгиев А.А. - техника фанлари доктори, ТИҚХММИ МТУ профессори.

Vatin Nikolay Ivanovich, t.f.d., Buyuk Pyotr Sankt-Peterburg politexnika universiteti professori;

Ivanov Yuriy Grigorevich, t.f.d., K.A. Timiryazev nomidagi MQXA – Rossiya davlat agrar universiteti professori, A.N.Kostyakov nomidagi Me­lioratsiya, suv xo‘jaligi va qurilish instituti direktori v.b.;

Kozlov Dmitriy Vyacheslavovich, t.f.d., Moskva davlat qurilish universiteti professori, Gidrotexnika va Gidroenergetika qurilishi fakultetining “Gidravlika va Gidrotexnika qurili­shi” kafedrasi mudiri;

Lubos Jurik, associate professor at “Department of Water Recources and Environmental Engineering” of Slovak University of Agriculture in Nitra;

Kovalenko Petr Ivanovich, t.f.d., Ukraina qishloq xo‘jaligi fanlari Milliy akademiyasi aka­demigi, Melioratsiya va suv resurslari ilmiy-tadqiqot instituti direktor maslahatchisi, professor;

Xanov Nartmir Vla­dimirovich, professor, K.A.Timiryazev nomidagi MQXA – Rossiya davlat agrar universitetining “Gidrotexnika inshootlari” kafedrasi mudiri;

Krishna Chandra Prasad Sah, PhD, M.E., B.E. (Civil Engineering), M.A. (Sociology) Irrigation and Water Resources Specialist. Director: Chandra Engineering Consultants, Mills Area, Janakpur, Nepal;

Aynabekov Alpisbay Imankulovich – t.f.d., M.Auezov nomidagi Janubiy-Qozog‘iston davlat universitetining “Mexanika va mashinasozlik” kafe­drasi professori.

Eldiiar Diilatov – PhD, Milliy Fanlar Akademiyasi Geologiya instutida tadqiqotchi olim, Qirg‘iziston.

Gisela Domej – Milan-Bikokka universiteti, Yer va atrof-muhit fanlari kafedrasi professori, Italiya.

Moldamuratov Jangazы Nurjanovich – PhD, M.X.Dulati nomidagi Taraz mintaqaviy universiteti, “Materiallar ishlab chiqarish va quri­lish” kafedrasi mudiri, dotsent, Qozog‘iston.

Muminov Abulkosim Omankulovich – geografiya fanlari nomzodi, Tojikiston Milliy universiteti Fizika fakulteti meteorologiya va iqlimshunoslik kafedrasi katta o‘qituvchisi. Tojikiston.

Mirzoxonova Sitora Oltiboevna – texnika fanlari nomzodi, Fizika fakulteti meteorologiya va iqlimshunoslik kafedra­si katta o‘qituvchisi. Tojikiston Milliy Universiteti. Tojikiston.

Ismail Mondial – Kalkutta universiteti Xorijiy dok­torantura fakulteti professori, Xindiston. Isanova Gulnura Tolegenovna – PhD, U.U. Uspanov nomidagi Tuproqshunoslik va Agroqimyo ITI “Tuproq ekologiyasi” kafedrasi dotsenti, etakchi ilmiy xodim, Qozog‘iston.

Komissarov Mixail – PhD, Ufa Biologiya instituti, Tuproqshunoslik laboratoriyasi katta ilmiy xodimi, Rossiya.

Ayad M. Fadxil Al-Quraishi – PhD,, Tishk xalqaro universiteti, Muhandislik fakulteti, Fuqarolik muhandisligi bo‘limi professori, Iroq.

Undraksh-Od Baatar – Markaziy Osiyo Tuproqshunoslik jamiyati rahbari, professor, Mongoliya.