Муаллифларга

“Irrigatsiya va Melioratsiya” илмий-техник журнали Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги томонидан 2015 йил 4 мартда рўйхатдан ўтказилган (гувохнома №0845).

Журнал муассиси: Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги, Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

Халқаро стандарт серия рақами - ISSN 2181-8584

“Irrigatsiya va Melioratsiya” илмий-техник журнали Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Президиумининг 2015 йил 22 декабрдаги №219/5 сонли қарори билан 05.00.00-Техника фанлари, 06.00.00-Қишлоқ хўжалиги фанлари, 08.00.00-Иқтисодиёт фанлари бўйича диссертация натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

“Irrigatsiya va Melioratsiya”  илмий-техник журнали бир йилда 4 марта ҳар чорак якунлари билан чоп этилади.

Мақолаларини чоп этувчи муаллифлардан мақолалар учун тўловлар талаб этилмайди.

Этика меъёрлари ва муаллифлик ҳуқуқи

Таҳририятга тақдим этилган материаллар илгари бошқа нашрларда чоп этилган ёки бошқа нашрларда кўриб чиқилаётган бўлмаслиги керак. Шунинг учун муаллиф таҳририятга ушбу шаклда нашр этиш учун тақдим этган материалини барча ҳаммуаллифлар ва иш бажарилган ташкилот номидан кафолатланиши керак. Нашрга қабул қилинган мақолани журнал таҳририятининг ёзма розилигисиз уларни бошқа тилларга таржима қилиб такроран чоп этмасликни кафолатлаши керак. Шунингдек, муаллиф журналнинг этика меъёрлари билан танишганлиги, розилиги ва келтирилган барча масъулиятларни зиммасига олганлигини тасдиқлаши керак.

“Irrigatsiya va Melioratsiya”  илмий-техник журнали eLIBRARY.RU – Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ) базасига киритилганлиги ва бошқа йирик нашриётлар билан ҳамкорлик алоқаларини кенгайтираётганлиги учун мақолалар истисно тариқасиз журналнинг веб саҳифасида очиқ эълон қилинади.

“Irrigatsiya va Melioratsiya” илмий-техник журналида ёритилувчи тематикалар:

- Ирригация ва мелиорация;

- Гидротехника иншоотлари ва насос станциялари;

- Ирригация ва мелиорация ишларини механизациялаш;

- Қишлоқ хўжалигини механизациялаш;

- Қишлоқ ва сув хўжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш;

- Сув хўжалиги иқтисоди ва ер ресурсларидан фойдаланиш;

- Сув хўжалиги соҳаси учун кадрлар тайёрлаш;

- Ирригация ва мелиорация соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар.

“Irrigatsiya va Melioratsiya” илмий-техник журнали умумий шарҳдан ва ахборот шаклидаги илмий мақолаларни нашр учун қабул қилмайди.

Таҳририятга тақдим этилаётган қўлёзма бўйича муаллиф илмий-тадқиқот иши олиб бораётган ташкилот раҳбариятининг йўлланма хати, мақолани чоп этиш мумкинлиги хақидаги эксперт хулосаси ҳамда тақриз бўлиши керак.

Мақоланинг ёзилиш тили, тузилиши ва таркиби

Мақолалар ўзбек, рус ва инглиз тилларида қабул қилинади.

Мақола кенг омма учун тушунарли тилда, грамматика қоидаларига амал қилган ҳолда ёзилган бўлиши керак.

Мақола ўзида муайян илмий тадқиқотнинг тугал ечимларини ёки унинг босқичларини ифодалаши зарур.

Сарлавҳа мақоланинг мазмуни тўғрисида ахборот бера олиши, имкон қадар қисқа бўлиши ва умумий сўзлардан иборат бўлиб қолмаслиги керак.

Одатда илмий мақолада қуйидагилар бўлиши керак:

 - универсал ўнлик таснифи (УЎТ)

 - мақоланинг сарлавҳаси (уч тилда);

 - аннотация (уч тилда);

 - таянч сўзлар (уч тилда);

 - кириш, қаралаётган муаммонинг ҳозирги ҳолатининг таҳлили ва манбааларга ҳаволалар;

 - масаланинг қўйилиши;

 - ечиш усули (услублари);

 - натижалар таҳлили ва мисоллар;

 - хулоса;

 - фойдаланилган адабиётлар рўйхати;

 - муаллиф(лар) тўғрисида маълумот.

Мақолада одатда қабул қилинган атамалардан фойдаланиш, янги атама киритганда, албатта уни аниқ асослаб бериш керак.

Физик катталикларнинг ўлчов бирликлари Халқаро ўлчамлар тизими (СИ) га мос бўлиши керак.

Журналга илгари эълон қилинмаган мақолалар қабул қилинади.

Мақолада муаллиф ўзининг ишларига ҳаволалар сони ҳаддан зиёд ошириб юбормаслиги, кўпи билан 20–25 фоизгача бўлиши тавсия этилади. Агар ўз ишига ҳаволалар сони кўпайиб кетса, бу ҳолатни асослаб бериши керак.

Таҳририят кўчирмачилик (плагиат), ўзгаларнинг ишларини ўзлаштириб олишга салбий қарайди. Шунинг учун муаллифлардан ишга жиддий муносабатда бўлиши ва ҳавола қилиш қоидаларига бўйсуниши: квадрат қавс ичида библиографик ҳаволани қўйишни ёддан чиқармаслиги сўралади.

Мақолага қўйиладиган техник талаблар

Мақоланинг сарлавҳаси, муаллиф (лар) ва у(лар)нинг лавозими, илмий даражаси ва иш жойи, аннотация, таянч сўзлар (уч тилда) бир устунда ёзилади. Мақоланинг қолган матнлари икки устунда ёзилади.

Мақола MS Word 2003–2010 матн муҳарририда ёзилиши ва қуйидаги кўрсаткичларга мувофиқ қатъий расмийлаштирилиши керак:

 •  А4 форматда;
 •  матн саҳифасининг чеккаларида 2 см. дан жой қолдирилади;
 •  Times New Roman шрифтида;
 •  мақола учун шрифт ҳажми - 12 пт, жадваллар бундан мустасно;
 •  жадваллар учун шрифт ҳажми - 10 пт;
 •  қатор оралиғи - 1,15 интервал;
 •  матн саҳифа кенглиги бўйича текисланади;
 •  Хат боши - 1 см ("Tab" ёки "Пробел" тугмаларидан фойдаланмасдан)

Қуйидагиларга рухсат этилмайди:

 •  саҳифаларни рақамлаш;
 •  матнда саҳифани автоматик бўлишдан фойдаланиш;
 •  матнда автоматик ҳаволалардан фойдаланиш;
 •  автоматик бўғин кўчириш;
 •  камдан-кам ҳолларда ишлатиладиган ёки қисқартма ҳарфларни қўллаш.

Жадваллар MS Word дастурида ёзилади. Жадвалнинг тартиб рақами ва номи жадвалнинг юқорисида ёзилади. 3-иловага қаранг.

Графикли материаллар (рангли расмлар, чизмалар, диаграммалар, фотосуратлар) ўзида тадқиқотнинг умумлаштирилган материалларини ифодалаши керак. Графикли материаллар юқори сифатли бўлиши керак, агар зарурат туғилса, таҳририят ушбу материалларни алоҳида файлда 300 dpi дан кам бўлмаган ўлчамда jpg форматда тақдим этишни талаб қилиши мумкин. Графикли материалнинг номи ва тартиб рақами пастки қисмда келтирилиши  зарур. 4-иловага қаранг.

Формулалар ва математик белгилар MS Wordдa ўрнатилган форматли муҳаррирда ёки MathType муҳаррири ёрдамида бажарилиши керак. 2-иловага қаранг.

Жадваллар, графикли материаллар кўрсатилган майдондан чиқиб кетмаслиги лозим.

Таянч сўзлар (ўзбек, рус, инглиз тилларида) – 5–10 та сўз ва иборалардан иборат бўлиши керак. Таянч сўзлар ва иборалар бир-биридан вергул билан ажратилади. Келтирилган таняч сўзлар тадқиқот мавзусини жуда аниқ акс эттириши шарт.

Аннотация (ўзбек, рус, инглиз тилларида) – аннотация ҳажми 200–250 та сўздан иборат бўлиши ва мақоланинг тузилишини қисқача ифодаловчи, ахборот шаклида берилиши керак. Аннотация бошқа тилга таржима қилинганда маъно ва мазмун жиҳатидан асл матнга мос келиши керак. Бунда аннотациянинг ҳажми белгиланган сўзлар сонидан ошиб кетиши мумкин.

Кириш. Кириш қисмида тадқиқотларнинг долзарблиги ва объекти тавсифланади. Дунё олимлари томонидан чоп этилган илмий мақолаларнинг таҳлили келтирилади. Чоп этилган адабиёт манбаларида қўйилган илмий изланишларнинг ечими йўқлиги тасдиқланган ҳолда муаллифнинг илмий ишлари қайси олимларнинг ишига асосланганлиги кўрсатилади.

Адабиётлар рўйхати 20 тадан кам бўлмаган манбалардан иборат бўлиши керак, топилиши қийин бўлган ва норматив ҳужжатлар, бундан ташқари интернет манбаларида келтирилган ҳаволалар (даврий ҳужжатлар ҳисобга олинмайди) бундан мустасно.

Адабиётлар рўйхатига дарсликлар, ўқув қўлланмалари киритиш мумкин эмас. Кўпчилик адабиётлар инглиз тилида сўзловчи халқаро китобхонлар учун очиқ ва тушунарли бўлиши керак.

Манбаларнинг аҳамиятлилигига қаттиқ талаблар қўйилади.

Масаланинг қўйилиши. Мавзу бўйича муаммоларни ечиш учун қандай расмий ҳужжатларга муаллиф таянган ва қандай масалаларнинг ечими кўзда тутилган.

Ечиш усули (ёки услублари). Бунда танланган усул батафсил тавсифланади. Келтирилган ёки қўлланилган услуб бошқа тадқиқотчилар учун ҳам тушунишига қулай бўлиши керак.

Натижалар ва намуналар.  Натижаларни асосан жадваллар, графиклар ва бошқа суратлар кўринишида келтириш тавсия этилади. Ушбу бўлим олинган натижаларни таҳлил қилиш, уларни шарҳлаш, бошқа муаллифларнинг натижалари билан солиштиришни ўз ичига олади. Натижаларда илмий-тадқиқотлар натижалари қисқача умумлаштирилади. Натижалар тадқиқотнинг объекти параметрлари ўртасидаги муносабатлар муаллифлар томонидан белгиланган мақоланинг асосий илмий натижаларини умумлаштирувчи,  сонли хулосаларни ўз ичига олади. Натижалар мақола бошида қўйилган вазифалар билан мантиқан боғланган бўлиши керак.

- Тасдиқлаш. Мажбурий бўлмаган бўлим.

Хулоса. Илмий ишларининг қисқа натижалари келтирилади, уларнинг ичида изланишнинг усули, янги ечими, амалиётда қўлланишнинг натижалари иқтисодий ва бошқа кўрсаткичлар бўлиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхатини шакллантириш

Барча манбалар мақоланинг ички қисмида рақамланган ҳавола тарзида берилиши керак. Матндаги ҳаволалар квадрат қавс ичида (масалан, Т.Султанов [7] , [9, 10] ) келтирилади. Барча манбаларга матнда хаволалар берилиши керак, акс ҳолда мақола қайтарилади. 1-иловага қаранг.

Муаллиф (лар) ҳақида маълумот: фамилияси, исми, отасининг исми, лавозими, илмий даражаси ва иш жойи. Ушбу маълумотлар мақола тақдим этилган ўзбек/рус тилида ҳам, инглиз тилида ҳам келтирилиши ҳамда мақоланинг охирида – адабиётлар рўйхатидан кейин жойлаштирилиши керак.

1–илова

Фойдаланилган адабиётларнинг ёзилиш намуналари

Библиографик тавсифнинг умумий қоидалари давлат стандарти томонидан белгиланади. Диссертация учун фойдаланиладиган адабиётлар рўйхатини расмийлаштиришда ҳар хил кўринишдаги ҳужжатлар учун қуйидаги библиографик тавсифларнинг намуналари тавсия қилинади. Рўйхатда келтирилган мисоллар жойлашиши адабиётлар рўйхатидаги материалларни гуруҳларга бўлиш схемаси учун хизмат қилмайди. Рўйхатнинг тузилиши тартиби муаллифнинг ўзи томонидан белгиланади. Адабиётлар рўйхатида материалларни жойлаштиришнинг алифбо, систематик ва матнда ҳавола қилиниши кетма–кетлиги тарзида келтириш кенг тарқалган усуллардан ҳисобланади.

Нашр этилган ишлар рўйхати авторефератда қатъий стандартга мос равишда хронологик тартибда келтирилади.

Библиографик тавсифларда қуйидаги шартли ажратувчи белгилар қўйилади.

Икки нуқта (:) – нашрнинг номига тегишли бўлган ҳар бир алоҳида маълумот олдидан қўйилади.

Бир қийшиқ чизик (/) – сарлавҳага тегишли бўлмаган маълумотни ажратади.

Икки қийшиқ чизик (//) – нашрнинг таркибий қисмига берилган тавсифидан сўнг ва нашр тавсифининг олдидан қўйилади.

Нуқта ёки тире (. –) – ҳар бир аналитик тавсиф изоҳидан олдин қўйилади.

1. Китоб ва туркум нашрлари  

1.1. Бир томлик китоблар, монографиялар, дарсликлар, мақолалар тўпламлари

Reference

Адабиётлар

а) бир муаллифнинг:

1.

Abdushukurov A.A. Ekhtimollar nazariyasi va matematik statistika [Theory of Probability and Mathematical Statistics]. Tashkent, Universitet Publ., 2010. 169 p. (in Uzbek)

Абдушукуров А.А. Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика. – Тошкент: Университет, 2010. – 169 б.

2.

Marchuk G.I. Metody vychislitelʻnoy matematiki [Methods of Numerical Mathematics]. Novosibirsk, Nauka Publ., 1983. 196 p.

Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. – Новосибирск: Наука, 1983. – 196 с.

3.

Crombie W. Process and Relation in Discourse and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, 1985. 156 p.

Crombie W. Process and Relation in Discourse and Language Teaching. – Oxford: Oxford University Press, 1985. – 156 p.

б) бутун манбага ҳавола:

1.

Godunov S.K., Ryabenʻkiy V.S. Raznostnye skhemy (vvedenie v teoriyu) [Theory of Difference Schemes: An Introduction]. Moscow, Nauka Publ., 1992. 399 p.

Годунов С.К., Рябенький B.C. Разностные схемы (введение в теорию)/ Учеб. пособие для ВУЗов. – М.: Наука, 1992. – 399 с.

2.

Dym C.L., Ivey E.S. Principles of Mathematical Modeling. N.Y.: Academic Press, 1980. 256 p.

Dym C.L., Ivey E.S. Principles of Mathematical Modeling. – N.Y.: Academic Press, 1980. – 256 p.

в) икки муаллифнинг:

1.

Ulmasov A., Vakhabov A.V. Iktisodiyot nazariyasi [Theory of Economics]. Tashkent, Shark Publ., 2006. 480 p. (in Uzbek)

Ўлмасов А., Вахобов А.В. Иқтисодиёт назарияси/ Дарслик. – Тошкент: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2006. – 480 б.

2.

Godunov S.K., Ryabenʻkiy V.S. Vvedenie v teoriyu raznostnykh skhem [Theory of Difference Schemes: An Introduction]. Moscow, Fizmatgiz Publ., 1982. 168 p. (in Russian)

Годунов С.К., Рябенький B.C. Введение в теорию разностных схем. – М.: Физматгиз, 1982. – 168 с.

3.

Jacoby S.L., Kowalik J.S. Mathematical Modelling with Computers. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc., 1980. 292 p.

Jacoby S.L., Kowalik J.S. Mathematical Modelling with Computers. – Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc., 1980. – 292 p.

в) уч муаллифнинг:

1.

Mavlonova R., Turaeva O., Kholikberdiev K. Pedagogika [Pedagogy]. Tashkent, Ukituvchi Publ., 2002. 318 p.

Мавлонова Р., Тўраева О., Ҳоликбердиев К. Педагогика. – Тошкент: Ўқитувчи, 2002. – 318 б.

2.

Koshlyakov N.S., Gliner E.B., Smirnov M.M. Differentsialʻnye uravneniya matematicheskoy fiziki [Differential equations of mathematical physics]. Moscow, Fizmatgiz Publ., 1962. 67 p.

Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения математической физики. – М.: Физматгиз, 1962. – 67 с.

в) тўрт муаллифнинг:

1.

Khodiev B.Yu., Bekmuradov A.Sh., Gafurov U.V., Tukhliev B.K. Uzbekistan Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning “Zhakhon moliyaviy-iktisodiy inkirozi, Uzbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yullari va choralari” [The book by the President of Uzbekistan, Islam Karimov, entitled The global financial-economic crisis, ways and measures to overcome it in the conditions of Uzbekistan]. Tashkent, TDIU Publ., 2009. 120 p.

Ходиев Б.Ю., Бекмурадов А.Ш., Ғафуров У.В., Тухлиев Б.К. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг “Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари” номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДИУ, 2009. – 120 б.

2.

Meshcherskaya A.B., Rukhovets L.V., Yudin M.I., Yakovleva N.I. Yestestvennye sostavlyayushchie meteorologicheskikh poley [The natural components of meteorological fields]. L.: Gidrometeoizdat Publ., 1970. 199 p.

Мещерская А.В., Руховец Л.B., Юдин М.И., Яковлева Н.И. Естественные составляющие метеорологических полей. – Л.: Гидрометеоиздат, 1970.– 199 с.

e) муаллифлар жамоаси учун

1.

Odilkoriev Kh.T., Ochilov B.E., Rakhmonov A.R., Khakimov R.T., Tansykbaeva G.M., Nikolaus P., Umarakhunov I.M., Bakaeva F.Kh., Rakhimova M.A., Sultonov Zh.K., Yuldasheva G., Mukhamedzhanov O.Zh. Khalkaro khukuk [International law]. Tashkent, Zharkalam Publ., TDYuI, 2003. 552 p.

Одилқориев Х.Т., Очилов Б.Э., Рахмонов А.Р., Хакимов Р.Т., Тансыкбаева Г.М., Николаус П.,Умарахунов И.М., Бакаева Ф.Х., Рахимова М.А., Султонов Ж.К., Юлдашева Г., Мухамеджанов О.З. Халқаро ҳуқуқ/ Дарслик. – Х.Т.Одилқориев таҳрири остида. – Тошкент: “Зарқалам", ТДЮИ, 2003. – 552 б.

2.

Koroteev A.M., Belyaev T.A., Glushkov R.M., Zubkov S.M., Ivanov I.A., Petrov Yu.A., Tukhmanova S.A., Sarkisyan R.I., Solovʻev M.I., Shokin Yu.A. Planirovanie, organizatsiya i upravlenie transportnym stroitelʻstvom [Planning, organization and management of transport construction]. Moscow, Transport Publ., 1989. 286 p.

Коротеев А.М., Беляев Т.А., Глушков P.M., Зубков С.М., Иванов И.А., Петров Ю.А., Тухманова С.А., Саркисян Р.И., Соловьёв М.И., Шокин Ю.А. Планирование, организация и управление транспортным строительством/ Под ред. А.М.Коротеева. – М.: Транспорт, 1989. – 286 с.

ж) даврий тўпламлар:

1.

Khudoyberdiev I.S. Kibernetika va modellashtirish masalalari. Ilmiy makolalar tuplami. Suyuk aralashma kharakatini gidrodinamik modeli [Hydrodynamic Model of Liquid Compound Movement / Cybernetics and Modeling:]. Tashkent, UzR FA Kibernetika instituti, 2000. no.120. pp. 17-21. (in Uzbek)

Худойбердиев И.С. Суюқ аралашма ҳаракатини гидродинамик модели/ Кибернетика ва моделлаштириш масалалари: Илмий мақолалар тўплами – Тошкент: ЎзР ФА Кибернетика институти, 2000. – № 120. – Б. 17-21.

2.

Akhmedova A.Kh. Voprosy kibernetiki. Sb. nauch. tr. Modelirovanie potrebnosti v kadrakh vysshey kvalifikatsii s ispolʻzovaniem sovremennyx informatsionnykh tekhnologiy [Modeling the need for highly qualified personnel using modern information technologies / Questions of cybernetics:]. Tashkent, IK AN RUz, 2004. no.170. pp. 35-39. (in Russian)

Ахмедова А.Х. Моделирование потребности в кадрах высшей квалификации с использованием современных информационных технологий/ Вопросы кибернетики: Сб. науч. тр. – Ташкент: ИК АН РУз, 2004. – вып. 170. – С. 35-39.

1.2. Кўп томлик китоблар:

Reference

Адабиётлар

а) бутун манбага ҳавола:

1.

Khoshimov K., Ochil S. Uzbek pedagogikasi antologiyasi [Anthology of Uzbek pedagogy]. Vol.2. Tashkent, Ukituvchi Publ., 1996. 460 p.

Ҳошимов К., Очил С. Ўзбек педагогикаси антологияси. 2 томлик. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – 460 б.

2.

Fletcher K. Vychislitelʻnye metody v dinamike zhidkostey [Computational Techniques for Fluid Dynamics]. Vol.2. Moscow, Mir Publ., 1991. 504 p.

Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей. В 2-х т. – М.: Мир, 1991. – 504 с.

б) алоҳида томнинг тавсифи:

1.

Alisher Navoiy. Makhbub ul-kulub [Makhbub ul-kulub]. Asarlar. Vol.15. Tashkent, Adabiyot va sanʻat, 1996. no.13. рp. 84-98.

Алишер Навоий. Маҳбуб ул–қулуб. Асарлар. Ўн беш томлик. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1996. – 13-том. – Б. 84-98.

2.

Sedov L.I. Mekhanika sploshnoy sredy [Continuum mechanics]. Vol.2. Moscow, Nauka Publ., 1983. no.1. рp. 114-125.

Седов Л.И. Механика сплошной среды. В 2–х т. – М.: Наука, 1983.– Т.1.– С. 114-125.

2. Диссертация ва диссертация автореферати

Reference

Адабиётлар

1.

Arzikulova D.N. Kasbiy kamolotning psikhologik uziga khos khususiyatlari. Psikh. fan. nom. … diss. avtoref. [Psychological peculiarities of professional development: psychology. subject, title. dissertation, abstract.]. Tashkent, TDPU, 2002. 22 p.

Арзиқулова Д.Н. Касбий камолотнинг психологик ўзига хос хусусиятлари: Псих. фан. ном. ... дис. автореф. – Тошкент: ТДПУ, 2002.–22 б.

2.

Kuznetsov Yu.I. Postroenie informativnogo bazisa v zadachakh obshchey tsirkulyatsii atmosfery. Diss. … kand. fiz. – mat. nauk. [Construction of an informative basis in problems of general circulation of the atmosphere: Dissertation, candidate, physics – mathematics, science.]. Novosibirsk, VTs SO RAN, 1997. 134 p.

Кузнецов Ю.И. Построение информативного базиса в задачах общей циркуляции атмосферы: Дис. ... канд. физ. – мат. наук. – Новосибирск: ВЦ СО РАН, 1997. – 134 с.

3.

Frolov V.V. Teoreticheskie problemy pravovogo regulirovaniya spetsialʻnykh ekonomicheskikh zon. Avtoref. diss. …kand. yurid. nauk. [Theoretical problems of legal regulation of special economic zones.]. Moscow, MGU, 1997. 22 p.

Фролов В.В. Теоретические проблемы правового регулирования специальных экономических зон: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: МГУ. 1997. – 22 с.

3. Журналлардаги мақолаларга ҳаволалар

Reference

Адабиётлар

1.

Kurbonov Sh., Seytkhalilov E. Zhamiyat tarakkiyotida taʻlim [Education in the development of society]. Khalk taʻlimi. Tashkent, 2003. no.6. pp. 4-38. (in Uzbek)

Қурбонов Ш., Сейтхалилов Э. Жамият тараққиётида таълим// Халқ таълими. – Тошкент, 2003. – № 6. – Б. 4-38.

2.

Mukhamedov A. Uzbek kompʻyuter lingvistikasi: rivozhlanish tarikhi, buguni va kelazhagi [Uzbek Computer Linguistics: Past, Present and Future Perspectives]. Uzbek tili va adabiyoti. Tashkent, 2001. no.3. pp.37-41. (in Uzbek)

Мухамедов А. Ўзбек компьютер лингвистикаси: ривожланиш тарихи, бугуни ва келажаги// Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2001. – № 3. – Б. 37-41.

3.

Bakhvalov N.S. K optimizatsii metodov resheniya kraevyx zadach pri nalichii pogranichnogo sloya [On the optimization of the methods for solving boundary value problems in the presence of a boundary layer]. Zhurnal vychisl. matem. i matem. fiziki. Moscow, 1969. no.4(9). pp. 841-859. (in Russian)

Бахвалов Н.С. К оптимизации методов решения краевых задач при наличии пограничного слоя// Журнал вычисл. матем. и матем. физики – Москва. 1969. – № 4 (9). – С. 841-859.

4.

Akhmedov A.I. Rolʻ kommercheskikh bankov v razvitii ekonomiki Uzbekistana [Role of Commercial Banks in the Economic Development of Uzbekistan]. Ekonomicheskiy vestnik Uzbekistana. Tashkent, 2005. no.5. pp. 20-22. (in Russian)

Ахмедов А.И. Роль коммерческих банков в развитии экономики Узбекистана// Экономический вестник Узбекистана. – Ташкент, 2005. – № 5. – С. 20-22.

5.

Rakhimova F.S. Ispolʻzovanie podvijnykh igr pri obuchenii uzbekskomu yazyku mladshikh shkolʻnikov [The use of outdoor games in teaching the Uzbek language of junior schoolchildren]. Prepodovanie yazyka i literatury. Tashkent, 2004. no.2. pp. 41-43. (in Russian)

Рахимова Ф.С. Использование подвижных игр при обучении узбекскому языку младших школьников// Преподование языка и литературы. – Ташкент, 2004. – № 2. – С. 41-43.

6.

Kurbatkin G.P., Zulunov S.M., Frolov A.B., Pokudov A.B. Nelineynoe soglasovanie poley vetra i davleniya pri chislennom prognoze pogody po polnym uravneniyam [Nonlinear matching of wind and pressure fields in the numerical weather prediction by the complete equations/ Meteorology and hydrology]. Meteorologiya i gidrologiya. Moscow, 1988. no.12. pp. 5-13. (in Russian)

Курбаткин Г.П., Зулунов С.М., Фролов А.В., Покудов А.В. Нелинейное согласование полей ветра и давления при численном прогнозе погоды по полным уравнениям// Метеорология и гидрология. – Москва, 1988.– № 12.– С. 5-13.

7.

Daley R. Variational nonlinear normal "mode initialization. Tellus. Stockholm (Sweden), 1978. vol.30, N 3. pp. 201-218.

Daley R. Variational nonlinear normal "mode initialisation// Tellus. – Stockholm (Sweden), 1978. – vol. 30, N 3. – pp. 201-218.

8.

Rakhmatullaev M. Advanced information Library infrastructure: As an Important Social Tool for the Prevention of Crisis Situations in Central Asia. Library Hi Tech News. MCB University Press, England, 2002. vol.19, N 9. pp. 12-14.

Rakhmatullaev M. Advanced information Library infrastructure: As an Important Social Tool for the Prevention of Crisis Situations in Central Asia// Library Hi Tech News. – MCB University Press, England, 2002.– vol. 19, N 9. – pp. 12-14.

4. Илмий ишлар тўпламларига ҳаволалар

4.1. бутун манбага ҳавола:

Reference

Адабиётлар

1.

Mustakillik sharoitida oila va shakhs kamoloti. Nizomiy nomidagi TDPU Ilmiy ishlar tup. [Independence of the family and personality in the conditions of maturity: Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Collection of scientific works.]. Tashkent, 1997. pp. 73.

Мустақиллик шароитида оила ва шахс камолоти: Низомий номидаги ТПДУ Илмий ишлар тўп. – Тошкент, 1997. – 73 б.

2.

Intellektualʻnoe obshchenie s EVM. Sb. nauch. tr. TashGU [Intellectual communication with the computer]. Tashkent, 1986. 270 p.

Интеллектуальное общение с ЭВМ: Сб. науч. тр. ТашГУ. – Ташкент, 1986. – 270 с.

4.2. мақолага ҳавола:

Reference

Адабиётлар

1.

Rustamov Sh. Kuzgi bugdoy begona utlari va ularni yukotish omillari. Agrar fani: yutuklari va istikbollari. SamKKhI ilmiy ishlar tuplami [Wheat weeds and their loss factors / Agrarian science: achievements and prospects. Samarkand Agricultural Institute, Collection of scientific works]. Samarkand, 2001. pp. 27-30.

Рустамов Ш. Кузги буғдой бегона ўтлари ва уларни йўқотиш омиллари/ Аграр фани: ютуқлари ва истиқболлари// СамҚХИ илмий ишлар тўплами. – Самарқанд, 2001. – Б. 27-30.

2.

Ivanova G.S. Izmeneniya v sisteme svyortyvaniya krovi u bolʻnyx zlokachestvennymi opukholyami. Sb. nauch. trudov Instituta biologii AN RK [Changes in the blood coagulation system in patients with malignant tumors]. Almaty, 1980. pp. 214-217.

Иванова Г.С. Изменения в системе свёртывания крови у больных злокачественными опухолями// Сб. науч. трудов Института биологии АН РК,– Алматы, 1980.– С. 214-217.

3.

Miyakoda K. Vvedenie v chislennyy prognoz pogody (konechno-raznostnye metody). V kn. Chislennye metody resheniya zadach dinamiki atmosfery i okeana [Introduction to numerical weather forecast (finite-difference methods): Numerical methods for solving atmospheric and ocean dynamics problems]. L.: Gidrometeoiz, 1968. pp. 7-120.

Миякода К. Введение в численный прогноз погоды (конечно-разностные методы)// В кн.: Численные методы решения задач динамики атмосферы и океана. – Л.: Гидрометеоиздат, 1968. – С. 7-120.

4.

Fox L. Accuracy and precision of methods. In: Numerical Solution of Ordinary and Partial Differential Equation. Oxford: Pergamon Press, 1967. pp. 106-111.

Fox L. Accuracy and precision of methods// In: Numerical Solution of Ordinary and Partial Differential Equation. – Oxford: Pergamon Press, 1967. – pp. 106-111.

5. Симпозиум ва конференция ишларига ҳаволалар

Reference

Адабиётлар

1.

Rakhmanova N.Sh. Revmatoid artritli bemorlarni davolashda past chastotali ulʻtratovushning samaradorligi. Revmatologiyaning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari [Low-frequency ultrasonic efficiency in the treatment of patients with rheumatoid arthritis/ Actual problems of rheumatology: Materials of the republican scientific-practical conference]. Tashkent, TTA, 2004. pp. 26-30.

Рахманова Н.Ш. Ревматоид артритли беморларни даволашда паст частотали ультратовушнинг самарадорлиги// Ревматологиянинг долзарб муаммолари: Республика илмий–амалий конференция материаллари. – Тошкент: ТТА, 2004. – Б. 26-30.

2.

Petrov S.M. Vliyanie konechnoy skorosti rasprostraneniya poperechnoy volny na dinamicheskoe povedenie vysokogo soorujeniya. IV Rossiyskaya konf. po seysmostoykomu stroitelʻstvu: Tez. dokl. [Influence of the finite velocity of propagation of a shear wave on the dynamic behavior of a high structure. IV Russian conference on seismic construction]. – Moscow, 2001. 55 p.

Петров С.М. Влияние конечной скорости распространения поперечной волны на динамическое поведение высокого сооружения// IV Российская конф. по сеймостойкому строительству: Тез. докл. – М., 2001.– С. 55.

3.

Ivanov P.K. Algoritm issledovaniya kolebaniy osesimmetrichnyx soorujeniy s dinamicheskimi gasitelyami [Algorithm for the study of oscillations of axisymmetric structures with dynamic absorbers // Perspective information technologies]. Perspektivnye informatsionnye tekhnologii: Tez. dokl. Resp. nauch. konf. 21-22 may 2002. Tashkent, pp. 132-133.

Иванов П.К. Алгоритм исследования колебаний осесимметричных сооружений с динамическими гасителями// Перспективные информационные технологии: Тез. докл. Респ. науч. конф. 21–22 мая 2002. – Ташкент, 2002. – С. 132-133.

4.

Khokhlov Yu.E. O setevoy integratsii informatsionnyx resursov vedushchikh bibliotek Rossii [Network Integration of Russia's Leading Libraries Information Resources]. Telematika 96: Materialy Vserossiyskoy nauchno-metodicheskoy konferentsii. Sankt-Peterburg: Respublikanskiy nauchnyy tsentr kompʻyuternykh telekommunikatsionnykh setey vysshey shkoly, 1996. pp.26-30.

Хохлов Ю.Е. О сетевой интеграции информационных ресурсов ведущих библиотек России// Телематика 96: Материалы Всероссийской научно–методической конференции. – Санкт–Петербург: Республиканский научный центр компьютерных телекоммуникационных сетей высшей школы, 1996. – С. 26-30.

5.

Kadirov Amir A. Planning of N machines maintenance (N units of technological equipment. Proceedings Fourth World Conference on Intelligent Systems for Industrial Automation, WCIS–2006. Tashkent, 2006. pp. 177-178.

Kadirov Amir A. Planning of N machines maintenance (N units of technological equipment// Proceedings Fourth World Conference on Intelligent Systems for Industrial Automation, WCIS–2006. – Tashkent, 2006.–pp. 177-178.

6.

Aknine S. Algorithm for the optimal winner determination in combined negotiations. European Conference on Artifical Intelligence. Valencia (Spain), 2004. pp. 449-450.

Aknine S. Algorithm for the optimal winner determination in combined negotiations// European Conference on Artifical Intelligence. – Valencia (Spain), 2004. – pp. 449-450.

6. Депонентланган илмий ишларга ҳаволалар

Reference

Адабиётлар

1.

Soatov U.A. Neobkhodimoe i dostatochnoe uslovie sushchestvovaniya resheniya chasrichno integralʻnogo uravneniya s vyrojdennymi yadrami [A necessary and sufficient condition for the existence of a solution of a partially integral equation with degenerate kernels]. Tashkent, 1997. 29 p. Dep. v GFNTI GKNT RUz 01.10.97, № 2677-97.

Соатов У.А. Необходимое и достаточное условие существования решения частично интегрального уравнения с вырожденными ядрами. – Ташкент, 1997. – 29 с. – Деп. в ГФНТИ ГКНТ РУз 01.10.97, № 2677-97.

2.

Panov V.F. Modeli chastits v silʻnoy gravitatsii [Model of particles in strong gravitation]. Red. jurn. “Izv. vuzov. Fizika”. Tomsk, 1982. 7 s. Dep. v VINITI 27.05.82, №2641.

Панов В.Ф. Модели частиц в сильной гравитации //Ред. журн. “Изв. вузов. Физика”. – Томск, 1982. – 7 с. – Деп. в ВИНИТИ 27.05.82, №2641.

7. Муаллифлик гувоҳномалари ва патентларга ҳаволалар

Reference

Адабиётлар

1.

Patent RUz №2544. Xlopkouborochnyy apparat s palʻtsevym mekhanizmom [Cotton picking machine with finger mechanism]. Usmonov A.I., Turapov R.U. Rasmiy axborotnoma. 1998. no.2.

Патент РУз №2544. Хлопкоуборочный аппарат с пальцевым механизмом / Усмонов А.И., Турапов Р.У. // Расмий ахборотнома. – 1998. – №2.

2.

A.S. 1543423. Xlopkouborochnyy apparat [Cotton picking machine]. Usmonov A.I., Turapov R.U. B.I. 1993. no.27.

А.С. 1543423. Хлопкоуборочный аппарат/ Усмонов А.И., Турапов Р.У. // Б.И. - 1993. - №27.

3.

Mirakhmedov A. Programma prognozirovaniya potrebnosti v kadrakh vysshey kvalifikatsii [Program for forecasting the demand for highly qualified personnel]. Gosudarstvennoe patentnoe vedomostvo RUz. Svidetelʻstvo № DGU 00781. 28.12.2015

Мирахмедов А. Программа прогнозирования потребности в кадрах высшей квалификации// Государственное патентное ведомство РУз. Свиде­тельство № DGU 00781. 28.12.2005 г.

2–илова

Формулани ёзиш намунаси

3–илова

Жадвални расмийлаштириш намунаси

4–илова

Расмларни расмийлаштириш намуналари

1-расм. Босимнинг сув сарфига боғлиқ равишда ўзгариши графиги

2-расм. Суғориладиган ерларнинг континентлар бўйича тақсимланиши, млн.га

 

Қуйидаги қисмларни ёзишда:

- этика меъёрлари ва муаллифлик ҳуқуқи;

- мақоланинг ёзилиш тили, тузилиши ва тартиби;

- мақолага қўйиладиган техник талаблар;

- фойдаланиладиган адабиётлар рўйхатини шакллантириш ва бошқалар.

норматив хужжатлар, МДХ журналлари, етакчи институтларнинг методик ишланмаларидан фойдаланилди, уларнинг ичида:

- инженерно - строительный журнал. Россия 2017;

- фан доктори илмий даражасини олиш учун белгиланган асосий мезонлар. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси. Тошкент 2017.