“IRRIGATSIYA VA MELIORATSIYA” ILMIY-TEXNIK JURNAL, №2(24). 2021

Экинлар диверсификациясининг ҳолати ва унинг эмпирик таҳлили: Ўзбекистон Республикаси мисолида А.Э. Примов - докторант, Тошкент давлат аграр университети Экинлар диверсификациясининг ҳолати ва унинг эмпирик таҳлили: Ўзбекистон Республикаси мисолида А.Э. Примов - докторант, Тошкент давлат аграр университети
Ушбу тадқиқот ишининг асосий мақсади Ўзбекистонда 2009–2017 йиллар давомида тўпланган панель маълумотлар ёрдамида фермер хўжаликлари ўртасида экинлар диверсификациясининг ҳолати ва даражасини эмпирик таҳлил қилиб аниқлашдан иборат. Бунда диверсификация индексини аниқлашда Симпсон диверсификация индекси моделидан фойaдаланган ҳолда Стата-16 дастурий таъминотида амалга оширилди. Олинган натижаларга кўра энг юқори диверсификация кўрсаткичлари мос равишда Самарқанд, Фарғона ва Тошкент вилоятлари учун топилди ва мос равишда 0,74, 0,74 ва 0,76 кўрсаткичларни ташкил этди. Бундан шуни кўриш мумкинки, Тошкент вилоятидаги мавжуд фермер хўжаликлари мамлакатнинг бошқа ҳудудларига нисбатан кўпроқ диверсификациялашган экин турларидан фойдаланган. Ушбу вило¬ятларнинг ўртача диверсификация кўрсаткичи 0,66 ни ташкил этди. Бу шуни англатадики, ўрганилган ҳудудлардаги фермер хўжаликлари экин майдонлари юқори даражада диверсификациялашмаган. Экинларнинг хилма-хиллиги (диверсификация)ни ошириш фермер хўжаликларига турли хил нарх ва ишлаб чиқариш хавфларини бошқариш ҳамда деҳқон хўжаликлари учун озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга ҳамда даромадларини янада ошириш имконини беради. Таянч сўзлар: экинлар диверсификацияси, Симпсон индекси, эмпирик таҳлил, экинлар намуналари, панель маълумотлари.
Гидротехник иншоотларни лойиҳалашда график дастурлардан фойдаланиш самарадорлиги У.А.Насритдинова - PhD, доцент, А.М.Ходжаев, З.И.Қаюмова - магистрантлар Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Гидротехник иншоотларни лойиҳалашда график дастурлардан фойдаланиш самарадорлиги У.А.Насритдинова - PhD, доцент, А.М.Ходжаев, З.И.Қаюмова - магистрантлар Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
Мақолада гидротехник иншоотларнинг лойиҳалашда ушбу йўналишда илмий тадқиқот ишлари билан шуғулланган олимлар ишлари ўрганилди. Илмий тадқиқот ишларининг натижаларини таълим жараёнига татбиқ этиш бўйича лойиҳалаш дастурларининг имкониятларидан фойдаланилди. Ушбу дастурларда лойиҳалаш орқали амалий масалалар энг юқори аниқликда бажарилади. “Гидротехника иншоотлари” фанини ўқитишда компьютер технологияларидан фойдала¬ниш ва гидротехник иншоотлардан тўғри чизиқли аппарель майдонча, эгри чизиқли аппарель майдончани лойиҳалашда AutoCad график дастуридан фойдаланиш 2D текисликда ва 3D уч ўлчамли моделлаштириш самарадорлиги келтирил¬ган. Таянч сўзлар: гидротехник иншоотлар, аппарель майдонча, эгри чизиқли аппарель майдонча, кювет, нишаб текис¬ликлари, айланиш ўқи, топографик сирт, 3D модель, 2D модель.
Томчилатиб суғоришда суғориш тармоғининг оптимал гидромодулини аниқлаш Р.Ж.Қаршиев - мустақил тадқиқотчи, А.Уразкелдиев - к.и.х., А.Ҳ.Ражабов - мустақил тадқиқотчи А.И.Эрназаров - докторант, Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти Томчилатиб суғоришда суғориш тармоғининг оптимал гидромодулини аниқлаш Р.Ж.Қаршиев - мустақил тадқиқотчи, А.Уразкелдиев - к.и.х., А.Ҳ.Ражабов - мустақил тадқиқотчи А.И.Эрназаров - докторант, Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти
Республикада эксплуатация қилинаётган ирригация каналларининг аксарияти XX асрнинг 60–80-йилларида қурилган бўлиб, уларнинг гидравлик параметрлари қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш режимлари, асосан ер устидан эгатлаб суғоришга мослаштириб лойиҳаланган ва келтирилган гидромодуль қийматлари ўртача 0,8–1,0 л/с га. ни ташкил қилган бўлиб, каналнинг гидравлик параметрлари қисқа вақт оралиғида катта ҳажмдаги сувларни ўтказишга мўлжал¬ланган. Кейинги 3–4 йилда фермер хўжаликлари ва кластерлар томонидан қишлоқ хўжалиги экинларини суғоришда сув тежовчи технологияларнинг жорий этилиши, суғориш тармоқларини бошқариш бўйича гидравлик усулларни та¬комиллаштириш, автоматлаштирилган тизимлардан фойдаланиш, мавжуд суғориш тармоқларининг ишлаш режимига ўзгартиришлар киритишни тақозо этмоқда. Томчилатиб суғориш тизимига сув етказадиган суғориш тармоғининг асосий гидравлик параметрларини ҳисоблаш усуллари такомиллаштирилди. Лагранж кўпайтирувчилари усули ҳамда 4365,5 м3/га мавсумий суғориш меъёри, x=10 га экин майдони ва t =1,7 сут, суғориш давомийлиги қийматлари асосида суғориш тармоғи гидромодулининг мақбул қиймат q=0,88 л/c аниқланди. Суғориш тармоғидаги сув сатҳининг ўзгариши, томчилаб суғориш технологияси суғориш ленталари томизғичларидан чиқадиган сув миқдори, тупроқ-грунтни намлаш юзаси ра¬диуси ҳамда гидромодуль ўртасидаги чизиқли регрессия тенгламаси ишлаб чиқилди. Мазкур вазифаларни амалга оши¬ришда қишлоқ хўжалиги экинларни, айниқса, ғўзани суғоришда томчилатиб суғориш технологиясини кенг жорий этили¬ши учун ирригация каналларида сувни бошқариш тизимини такомиллаштириш, тизим параметрларини ҳисоблашнинг илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлган гидравлик асослари ва усулларини ишлаб чиқишга қаратилган илмий тадқиқот ишларини олиб бориш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Таянч сўзлар: суғориш технологияси, гидравлик модели, суғориш тармоғи, ғўза, кластер.
Оценка влияния изменения климата на гидрологические процессы в бассейне реки чирчик Х.Ш.Гаффоров - PhD., с.н.с., Ш.Д.Турсунбoев - докторант Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем Оценка влияния изменения климата на гидрологические процессы в бассейне реки чирчик Х.Ш.Гаффоров - PhD., с.н.с., Ш.Д.Турсунбoев - докторант Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем
Оценка прошлых и будущих климатических различий играет важную роль в будущем планировании в связи с из-менением климата. Эта ситуация требует безотлагательных и согласованных действий в нескольких областях: тех¬нологии, инфраструктуре, политике, экономике и экологии. В статье оценивается влияние изменений интенсивности осадков на уровень воды в сценариях модели глобальной циркуляции (GCM) RCP 4.5 и 8.5 на периоды 2030-х, 2050-х и 2070-х годов. Исследование является справочным материалом для улучшения управления водными ресурсами, и обес- печения устойчивости производства сельскохозяйственной продукции в будущем, а также для улучшения оперативного управления водными русурсами и устойчивости сельского хозяйства. Ключевые слова: Река Чирчик, водные ресурсы, GCM, изменение климата, дельта подход.
Оценка и прогноз использования водных ресурсов в узбекистане Б.К.Салиев - д.т.н., доцент, Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем Оценка и прогноз использования водных ресурсов в узбекистане Б.К.Салиев - д.т.н., доцент, Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем
Оценка и прогноз использования водных ресурсов в узбекистане Б.К.Салиев - д.т.н., доцент, Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем Аннотация В статье рассматривается оценка состояния и проблемы использования оросительной воды в республике в прош-лом и в ближайшем будущем. Проведен сравнительный анализ состояния использования водных ресурсов за период послед¬них 30 лет с 1989 по 2019 г. По проведенным оценкам собственный водозабор за 5 лет (2014/15-2018/19 г.) для орошения составлял в среднем 53,2 млрд. м3, в том числе из рек 50,5 млрд. м3. В настоящее время (2018-2019 г) для орошения 4,289 млн. га земель забирается в среднем 57,06 млрд. м3 воды, против 63,02 млрд. м3 в 1989 г. При этом фактический водозабор составил 48,9 млрд. м3. Удельное водопотребление (в годы средней водности) в бассейне реки Амударья сос- тавляет 12,5 тыс. м3/га, в бассейне Сырдарьи 10,4 тыс. м3/га. Прогнозные расчеты показывают, что происходит тенденция сокращения водозабора из рек в сельское хозяйство в среднем на 0,104 млрд. м3/год, при увеличении по другим отрас¬лям от 11,53% (коммунально–бытовая отрасль) до 100% (рыбное хозяйство). Ожидается уменьшение водопотребления в сельском хозяйстве в ближайщем будущем, и оно отразится в снижении доли использованной воды от общего объёма к 2025 году (уменьшение доли за 6 лет на 0,86 млрд. м3) составит 48,04 млрд. м3, к 2030 году (уменьшение доли за 5 лет на 0,71 млрд. м3) составит 47,33 млрд м3. Это означает, что безвозвратное водопотребление в среднем за 5-6 лет уменьшится на 0,7-0,8 млрд м3 и к 2050 году может составить 43,07 млрд. м3. Снижается объем сбросов в КДС, за счет использования коллекторно-дренажных вод по всему региону, при этом, удельное водопотребление увеличится до 11,50 тыс. м3/га, т. е. на 450 м3/га или 28,1%. Приведены причины дефицита воды для полива сельхозкультур в период вегетационных поливов. Рассмотрены вопросы водосбережения и пути перехода на современные технологии использования поверхностных и подземных вод, перераспределения вод и решений межгосударственого использования речных ресурсов. Ключевые слова: бассейн Аральского моря, водные ресурсы, распределение воды, водопользование, водосбере¬жение, остродефицитные годы, удельный забор, объём забранной воды, водообеспечение.
Вред, наносимый окружающей среде отходами транспортной техники М.В.Радкевич - д.т.н., доцент, К.Б.Шипилова - базовый докторант, М.Н.Абдукодирова – доцент ТИИИМСХ О.Д.Почужевский - к.т.н., доцент, Криворожский национальный университет Вред, наносимый окружающей среде отходами транспортной техники М.В.Радкевич - д.т.н., доцент, К.Б.Шипилова - базовый докторант, М.Н.Абдукодирова – доцент ТИИИМСХ О.Д.Почужевский - к.т.н., доцент, Криворожский национальный университет
В статье предлагается новый подход к денежной оценке вреда, который наносится окружающей среде перерабаты-ваемыми отходами транспортного сектора. Предлагаемый метод оценки основывается на учете коэффициента сбора отходов, всех видов безвозвратных потерь и объемов необходимого компенсационного выпуска материалов. На осно-вании опроса среди владельцев транспортных средств установлено, что коэффициент сбора твердых отходов состав¬ляет около 50 %, в то время как коэффициент сбора отходов эксплуатационных жидкостей не превышает 32 %. В связи с этим основная доля вреда, наносимого окружающей среде, приходится на жидкие отходы. Расчеты по предлагаемой методике позволили установить, что ущерб от перерабатываемых отходов автотранспорта в масштабах г. Ташкента составляет 379,073 млн. сум/год. Экономический эффект от возможного применения предлагаемой методики опреде¬лялся сравнительно с существующей в Республике Узбекистан методикой компенсационных выплат и может составить 288 977,9 млн. сум/год при необходимых расходах на разработку нормативной документации 50996,1 млн. сумов. Ключевые слова: транспортные средства, перерабатываемые отходы, компенсационный выпуск, суммарный вред, оценка вреда, компенсационные выплаты.
О методах восстановления гипсоносных и сильнозасоленных почв Сырдарьинской области в современных условиях Ф.Ф.Садиев - докторант, НИИИВП М.З.Юлдашев - к.с.х.н. доцент, ТИИИМСХ Ю.И.Широкова - к.с.х.н., с.н.с., Г.К.Палуашова - PhD, М.А. Якубов - д.т.н. О методах восстановления гипсоносных и сильнозасоленных почв Сырдарьинской области в современных условиях Ф.Ф.Садиев - докторант, НИИИВП М.З.Юлдашев - к.с.х.н. доцент, ТИИИМСХ Ю.И.Широкова - к.с.х.н., с.н.с., Г.К.Палуашова - PhD, М.А. Якубов - д.т.н.
В статье рассмотрены эффективность глубокого рыхления почвы за предшествующий период и в современных условиях в Сырдарьинской области. Оценка проведена по изменению объёмной массы почв и другим параметрам: изменение ППВ и влияние на миграцию солей. Критический анализ предшествующих технологий показал, что в современных условиях использование в качестве мелиорантов 20-30 т/га навоза или лигнина не реально. Показана эффективность применения препарата-десоленизатора "биосольвент", аналога Швейцарского препарата «Сперсал» в вегетацию хлопчатника методом опрыскивания почвы 10 % раствором перед поливом в условиях гипсоносных почв изученная на опытных участках в Хавастском районе Сырдарьинской области. Установлено, что препарат даёт наилучшие результаты по выщелачиванию солей на землях с высокой степенью засоленности на фоне глубокого ранее-весеннего рыхления почв. Расход препарата-5 л/га на один полив и 10 л/га на промывку. Ключевые слова: засоленные орошаемые земли, глубокое рыхление, водно-физические свойства, гипсоносные почвы, сезонное соленакопление, мелиорант Биосольвент.
Интенсификация внедрения принципов интегрированного управления водными ресурсами и капиталоёмких инновационных водосберегающих технологий в агропромышленном комплексе Республики Узбекистан. С.С. Ходжаев - к.т.н., доцент, М.П. Ташханова - исследователь Интенсификация внедрения принципов интегрированного управления водными ресурсами и капиталоёмких инновационных водосберегающих технологий в агропромышленном комплексе Республики Узбекистан. С.С. Ходжаев - к.т.н., доцент, М.П. Ташханова - исследователь
Анализ состояния оросительных систем и засоленности почв Ташкентской, Самаркандской и Андижанской областей показал, что в этих областях сильнозасоленных земель нет, в Ферганской и Наманганской областях они составляют соответственно 2000 га и 600 га. Слабо и среднезасолённые коллекторно-дренажные воды (КДВ), слабая или средняя степень засоленности грунтовых вод и почв вышеуказанных пяти областей позволяют рекомендовать возможность отсечения КДВ этих областей от стволов рек Сырдарья, Чирчик, Зеравшан и использования их на местах для орошения менее влагоёмких, засухоустойчивых и солеустойчивых культур (кукуруза, солодка, индигоферра, люцерна, лекарственные растения и др.), а также бахчевых, овощных, кормовых и др. культур. Достигнутые показатели проекта “ИУВР-Фергана”, где реально внедрены почти все принципы ИУВР рекомендуется распространить на всю орощаемую площадь пяти областей - 1688,7 тыс га с увеличением КПД всех магистральных, межрайонных и межхозяйственных каналов, оросительных сетей АВП, фермерских и дехканских хозяйств, техники полива на поле до 0,8-0,85. Постановлением Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева от 27 декабря 2018 года №ПП - 4087 “О неотложных мерах по созданию благоприятных условий для широкого использования технологии капельного орошения при производстве хлопка-сырца”, признано считать, что система капельного орошения при выращивании хлопка-сырца является приоритетным направлением водосбережения в Республике. На 2018 год капельное орошение в Республике Узбекистан внедрено на площади 43 тыс.га, в 2019 году - 78 тыс.га; дождевание на площади 1 тыс 156 га и на площади 215 тыс 400 га орошение гибкими трубопроводами. На Саммите ООН (сентябрь. 2000 г.), под названием “Цели Развития Тысячелетия” (ЦРТ) принята амбициозная программа борьбы с бедностью и повышения уровня жизни, включающая 7 индикаторов этих Целей (вебсайт ПРООН http: // www.undp.org/mdg/.). Эти индикаторы (в совокупностью с продуктивностью воды, равномерностью и стабильностью водоснабжения, а также с водообоспеченностью) характеризуют долговременную социальную и экологическую устойчивость ИУВР - как современной системы отношения к воде. Таким образом ИУВР носит краеугольный характер для достижения Целей Тысячелетия ООН! Любая программа реализации принципов ИУВР должна показать связь своих результатов с выше указанными индикаторами этих Целей. Ключевые слова: Саммит, устойчивое развитие, водосберегающие технологии, коллекторно-дренажные воды, интенсификация внедрения, инновационные технологии , Цели Развития Тысячелетия.
Урожайность хлопчатника в зависимости от длины поливной борозды в условиях голодной степи. С.Х.Исаев - д.с.х.н., профессор, Г.И.Гозиев – докторант, ТИИИМСХ С.С.Таджиев - докторант, Бухарский филиал ТИИИМСХ Урожайность хлопчатника в зависимости от длины поливной борозды в условиях голодной степи. С.Х.Исаев - д.с.х.н., профессор, Г.И.Гозиев – докторант, ТИИИМСХ С.С.Таджиев - докторант, Бухарский филиал ТИИИМСХ
В условиях Сырдарьинской области, c учётом скорости и глубины воды в борозде самый высокий урожай хлопка-сырца получен при длине поливных борозд 200 м и расходе воды 0,3 л/с. В этом варианте урожай первых сборов был больше, чем на других вариантах. Урожайность хлопчатника при 2ом сборе и борозде длиной - 100 м составил 28,4 ц/га; при 150 м - 29,8 ц/га; при 200 м - 37,7 ц/га; при 250 м - 34,5 ц/га и при 300 м - 28,7 ц/га. При первом сборе по всем вариантам масса 1000 штук семян составила - 114 - 120 г, выход волокна 35,2 - 34,6 %, длина волокна 32,0 - 28,3 мм, разрывная нагрузка - 5,0 - 4,9 г.с., линейная плотность - 190 - 189 м/текс, коэффициент зрелости волокна - 2,1. Ключевые слова: сероземно-луговые почвы, нормы внесения минеральных удобрений, длина борозды, оросительная норма, скорость воды, урожайность хлопчатника.
Расчет глубины горизонтального дренажа при гидроморфном режиме увлажнения орошаемых почв. А. Рамазанов - д.с.х.н., профессор, Т. Мавлонов - д.т.н., профессор, С.A. Байдиллаев - магистрант, ТИИИМСХ Расчет глубины горизонтального дренажа при гидроморфном режиме увлажнения орошаемых почв. А. Рамазанов - д.с.х.н., профессор, Т. Мавлонов - д.т.н., профессор, С.A. Байдиллаев - магистрант, ТИИИМСХ
При разработке концептуальных основ и технико-экономических обоснований планирования водопользования (нормы водопотребления и режим орошения сельскохозяйственных культур), управления водно-солевым режимом корнеобитаемого слоя почвы (основные параметры и мощность дренажа, нормы эксплуатационных промывок) на новоосвоенных землях основополагающим критерием являлось поддержание уровня минерализованных грунтовых вод на уровне капиллярной каймы или ниже. В статье приводится теоретическое обоснование и методы расчета глубины, модуля стока, расстояния между горизонтальными дренами при гидроморфном режиме увлажнения орошаемых почв на примере Голодной степи. Ключевые слова: дренаж, глубина дренажа, модуль стока, расстояние между дренами, нормы промывок, гидроморфный режим.
Очиқ зовурларда сув ҳаракатининг математик моделига доир. Д.А.Абдураимова - PhD, М.Ю.Отахонов - ассистент Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизацияаш муҳандислари институти Очиқ зовурларда сув ҳаракатининг математик моделига доир. Д.А.Абдураимова - PhD, М.Ю.Отахонов - ассистент Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизацияаш муҳандислари институти
Очиқ зовурларни қуришда иқтисодий самарадорликка эришиш учун унинг параметрлари ва лойиҳавий ўлчамларини аниқ баҳолаш талаб этилади. Мақолада очиқ зовурлардаги оқим ҳаракати ва оқим сарфининг ўзгарувчанлигини инобатга олган ҳолда, математик моделни тузишга қаратилган. Зовур сувларига, экин майдонларидан бўладиган инфильтрация сувларининг қўшилиши натижасида нотекис ҳаракат режими вужудга келиши изоҳланган. Очиқ зовурларда сув ҳаракатининг ўзгарувчан масса қонуниятларига мос келиши инобатга олинган бўлиб, сув ҳаракатининг математик модели, ҳаракат миқдорининг ўзгариши теоремаси асосида ишлаб чиқилган. Зовурларнинг гидравлик параметрларини аниқлаш бўйича тавсиялар берилган. Таянч сўзлар: зовур, инфильтрация, сарф, ҳаракат миқдори, куч импульси, оғирлик кучи, сизот сувлари.
Уюрмали-турбулизаторли тўзиткич билан жиҳозланган экспериментал пуркаш агрегатини тадқиқ қилиш натижалари. Х.Д.Ирисов - ассистент, Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Уюрмали-турбулизаторли тўзиткич билан жиҳозланган экспериментал пуркаш агрегатини тадқиқ қилиш натижалари. Х.Д.Ирисов - ассистент, Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети
Мақолада БМТнинг Озиқ овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO)нинг маълумотларига кўра ҳар йили ўсимлик касалликлари жаҳон иқтисодиётига жуда катта зарар келтираётганлиги, ўсимлик зараркунандалари ва касалликларига қарши кимёвий ишлов беришда пуркаш воситаларидаги энг асосий муаммо бу – ўсимликларда зараркунандаларнинг яшаш жойларига етарлича ишлов берилмаганлиги, шу жумладан, пуркаш агрегатларидаги асосий элемент – тўзиткичлар ёрдамида шакллантирилаётган томчиларнинг медиан-массавий диаметри ва дисперслиги агротехник талабларга тўлиқ жавоб бермаётганлиги қайд этилган. Тадқиқот объекти этиб ғўза зараркунандалари билан кураш усуллари, суюқ дефолиантларнинг парчаланиш даражаси ва техник самарадорлиги ҳамда таклиф этилаётган тўзиткичнинг конструктив параметрларини асослаш масалалари танланди. Унда гидравлик тизимдаги ҳар хил ишчи суюқлик босимлари (Δр=0,1-0,8 МРа) да, ҳалқасимон тирқиш (h=0,2-1,0 mm) нинг бир неча кенгликларида тўзиткичлардан чиқаётган ишчи суюқлик сарфини аниқлаш бўйича синов натижалари келтирилган. Тадқиқот натижаларига кўра синов вақти 1 минут, тўзиткичлар сони 4 дона, Δр=0,5МРа, h=0,6 mm да тўзиткичлардан чиқаётган ишчи суюқлик сарфи qс=33,1 l/min. га тенг бўлганда томчиларнинг парчаланиш жараёни жадал кечиши кузатилди. Бунда суюқликни сезувчи 9950–0028 рақамли карточкалар (Water Sensitive Paper) га тушган томчиларнинг сони жами 3017 дона, 1 cm2 юза бирлигидаги томчилар сони 305,4 дона, тўзиткич томонидан ҳосил қилинаётган томчиларнинг медиан-массавий диаметри 52,8–145,4 mkm. ни ташкил этди. Ишчи суюқлигидан фойдаланишнинг техник самарадорлиги DepositScan дастури ёрдамида аниқланди. Таянч сўзлар: тўзиткич, дефолиант, пестицид, ишчи суюқлик, сувга сезгир карточкалар, томчиларнинг сони, томчиларнинг зичлиги, томчиларнинг диаметри, DepositScan дастури, таҳлил, натижалар.
Ўзбекистонда сунъий йўлдошли тизимни метрологиясини таъминлашда эталон геодезик тармоқни яратиш тамоиллари. А.А.Мирзаев - катта ўқитувчи, М.С.Хамдамов - ўқитувчи, Д.О. Михеев - магистрант Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти Ўзбекистонда сунъий йўлдошли тизимни метрологиясини таъминлашда эталон геодезик тармоқни яратиш тамоиллари. А.А.Мирзаев - катта ўқитувчи, М.С.Хамдамов - ўқитувчи, Д.О. Михеев - магистрант Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти
Мақолада метрологик сертификатлаштиришни яратиш, сунъий йўлдош воситаларини сертификатлаш ёки текшириш ҳақида сўз боради. Сунъий йўлдошли эталон геодезик тармоғини яратишда шароитнинг иложи борича ишлаш жараёнига яқин бўлиши зарур. Сунъий йўлдош геодезик тармоғи (ЭСГС) турли мақсадлар ва конфигурация, шу жумладан дастурий таъминотни ўз ичига олган сунъий йўлдош радионавигация тизимларининг (GPS, ГЛОНАСС ва шунга ўхшаш) жойини аниқлаш ва аппарат-дастурий тизимларни сертификатлаш учун мўлжалланган. Координаталар ва уларнинг ортирмаларини аниқлаш учун фойдаланиладиган сунъий йўлдош ўлчовларини қайта ишлаш учун мўлжалланган. Таянч сўзлар: эталон геодезик тармоғи, чизиқли базис, полигон, геодезик пунктлари, метрологик сертификатлаш.
Қишлоқ хўжалик ўсимликларига олтингугурт билан кимёвий ишлов берадиган чанглатгични лойиҳалаш Д. Джураев, И.Ж.Тоиров, А.З. Қиямов, ҚарМИИ, А.Э.Уришев – ТИҚХММИ, Н.С.Файзуллаева - ТДИУ Қишлоқ хўжалик ўсимликларига олтингугурт билан кимёвий ишлов берадиган чанглатгични лойиҳалаш Д. Джураев, И.Ж.Тоиров, А.З. Қиямов, ҚарМИИ, А.Э.Уришев – ТИҚХММИ, Н.С.Файзуллаева - ТДИУ
Мақолада муаллифлар томонидан қишлоқ хўжалик ўсимликларига олтингугурт препаратини чанглатишнинг янги технологияси яратилганлиги, унга асосан қишлоқ хўжалик ўсимликларининг геометрик ва технологик ўлчамлари асосида икки гуруҳга ажратилганлиги ва уларга алоҳида ишлов берилиши келтирилган. Келтирилган технологияни асосида ва уни аниқ бажарадиган олтингугурт универсал осма чанглатгичини технологик схемаси ишлаб чиқилган. Чанглатгичга ҳар бир гуруҳ учун алмаштириб ўрнатиладиган иш қисмлари лойиҳаланган. Универсал осма чанглатгичнинг технологик схемаси ҳар бир гуруҳ учун алоҳида ишлаб чиқилган ва уларнинг ишлаш жараёни келтирилган. Олтингугурт кимёвий препаратини физикавий хоссалари келтирилган. Олтингугурт ва шу турдаги кимёвий препаратларни чанглатадиган универсал осма чанглатгични намунаси ишлаб чиқилган ва уни дастлабки хўжалик синовлари ўтказилганлиги, унда асосан 8 соатлик иш вақтида 25–30 гектар узумзорларга ишлов бергани келтирилган. Яратилган янги технологияга ва универсал осма чанглатгичига ЎзР. Интеллектуал мулк агентлигини фойдали моделга патенти UZ FAP 00875 олинган. Таянч сўзлар: иш қисм, чанглатгич, иш унуми, олтингугурт талқони, зараркунандалар, касаллик, боғ, ўсимликлар, редуктор, шкив, тасма.
Сояни йиғиштиришда “Доминатор-130” ғалла комбайни иш кўрсаткичларини аниқлаш. К.Д. Астанақулов - т.ф.д., катта илмий ходим Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Сояни йиғиштиришда “Доминатор-130” ғалла комбайни иш кўрсаткичларини аниқлаш. К.Д. Астанақулов - т.ф.д., катта илмий ходим Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
Мақолада "Доминатор-130" комбайнининг сояни йиғиштиришдаги иш кўрсаткичларини аниқлаш бўйича тажрибавий тадқиқотлар натижалари келтирилган. Тажрибаларга кўра сояни йиғиштиришда "Доминатор-130" комбайни бункеридаги дон тозалиги 95,9 фоиз, комбайн янчгичидаги дон нобудгарчилиги 0,7 фоизни ташкил этиб, белгиланган талабларга жавоб берсада, аммо комбайн ўргичидаги дон нобудгарчилиги ва доннинг шикастланиши белгиланган талаблардан юқори бўлди. Шу сабабли сояни йиғиштириш учун комбайн ўргичидаги дон нобудгарчилиги ва янчгичидаги дон шикастланишини камайтириш имконини берадиган мақбул технологик параметр ва иш режимларини аниқлаш керак бўлади. Таянч сўзлар: соя, йиғиштириш, ғалла ўриш комбайни, ўргич, дуккаклар, дон, иш унуми, нобудгарчилик, дон тозалиги, шикастланиш.
Ғўза қатор ораларига кузги буғдой экишни механизациялашнинг илмий-техникавий ечими. А.К. Игамбердиев - т.ф.д., доцент Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Ғўза қатор ораларига кузги буғдой экишни механизациялашнинг илмий-техникавий ечими. А.К. Игамбердиев - т.ф.д., доцент Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
Мақолада ғўза қатор ораси тупроғига кузги буғдой экиш олдидан агротехник талаб даражасида ишлов берадиган, яхши уваланган тупроқ қатламини ҳосил қиладиган энергиятежамкор самарали технология ва уни таъминлайдиган техник восита ишлаб чиқилганлиги натижасида кузги буғдойни экиш олдидан сифатли ишлов берилган тупроққа экиш, униб чиққан буғдой уруғларининг қаторчаларда ва кўндаланг кесим бўйича бир текис жойлаштириш, бошоқларнинг йирик ва сонининг кўплигига, етиштирилган ҳосилнинг амалдаги усулга нисбатан гектарига 68,2 центнергача юқори ҳосил олишга эришиш мумкинлиги, иш унумини 26 фоизга орттириш, фойдаланиш харажатларини 20,6 фоизга камайтириш имконини бериши бўйича тадқиқот натижалари берилган. Таянч сўзлар: ғўза, ишлов бериш, ишчи органлар, энергиятежамкор технология, эккич, профиль, кўндаланг кесим, қатламларб ишлов бериш, ҳосилдорлик, агротехника, экиш, сеялка, тупроқ, механизациялаш, ишлов бериш жараёни, юмшатиш чуқурлиги, ўткирланиш бурчаги, сирпаниб кесиш.
Электр энергияси исрофларининг камайтириш муаммолари. А.Ж. Исаков - т.ф.д., доцент, А.Д.Рахматов - т.ф.н., доцент, Д.М.Очилов – магистрант Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Электр энергияси исрофларининг камайтириш муаммолари. А.Ж. Исаков - т.ф.д., доцент, А.Д.Рахматов - т.ф.н., доцент, Д.М.Очилов – магистрант Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
Мақолада бугунги кунда Жиззах вилояти электр тармоқларида юзага келаётган исрофлар ва уларни бартараф этишдаги муаммолар келтирилган. Вилоятдаги электр энергияси исрофларининг миқдори катта бўлган ҳудудлардаги электр тармоқларини замонавий, такомиллашган қурилмалар билан жиҳозлаш, хатолиги кичик бўлган ўлчов асбоблари орқали маълумотлар олиб, тармоқ режимлари ва жараёнларни чуқур таҳлил қилинди. Олинган маълумотларга асосланиб ечимлар ва хулосалар баён этилди. Агар электр энергияси исрофлари миқдори 10 фоиздан 15 фоизгача бўлса, тижорат исрофлари талаб даражасида ва қониқарли деб қабул қилиниши мумкин, лекин корхонанинг исрофлар миқдорини бошқариш ва назорат қилиш структурасини такомиллаштириш тавсия қилинади. Агар электрэнергияси исрофлари миқдори 15 фоиздан 20 фоизгача бўлса, тижорат исрофлари юқори деб баҳоланади. Таянч сўзлар: электр энергияси исрофлари, техник исрофлар, инструментал хатоликлар, хусусий истеъмоллар, тепловизорлар, оператив ҳисоблар, техник ва ҳисобий электр энергияси исрофлари.
Сув хўжалиги тармоғида инвестиция ва иқтисодиётдаги муаммолар. А.М.Бабаджанов - и.ф.н., катта илмий ходим Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Сув хўжалиги тармоғида инвестиция ва иқтисодиётдаги муаммолар. А.М.Бабаджанов - и.ф.н., катта илмий ходим Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
Мақолада иқтисодиётининг ривожланишида ва тараққий этишида инвестиция муҳимлиги таҳлил этилди, инвестицион сиёсат мамлакатнинг иқтисодий ривожланишининг муҳим йўналиши ҳисобланади. Инвестицияларни иқтисодиётга жалб этиш механизмидаги муаммоларни ҳал этиш бўйича таклиф этилган. Сув хўжалиги вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган ер ресурсларининг мелиоратив ҳолатини ва ерларнинг сув таъминотини яхшилаш ирригация ва дренаж инфратузилмасини қайта тиклаш ва талаб даражасига келтириш дастурни амалга оширишда хорижий инвестициялар ҳисобидан лойиҳаларни молиялаштириш назарда тутилган. Ирригация ва мелиорация тадбирларини янада ривожлантириш учун мамлакатимиз сув хўжалигида инвестицион фаолиятни кучайтириш мақсадга мувофиқ. Таянч сўзлар: сув хўжалиги, инновация, инвестициялар, ирригация ва мелиорация, молиялаштириш, иқтисодиёт.
Показатели работы коллекторно-дренажных систем в орошаемой зоне. А. Рамазанов - д.с.х.н., профессор., С.С. Буриев - к.с.х.н., доцент Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства Показатели работы коллекторно-дренажных систем в орошаемой зоне. А. Рамазанов - д.с.х.н., профессор., С.С. Буриев - к.с.х.н., доцент Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
На основе анализа результатов многолетних территориальных наблюдений областных мелиоративных экспедиций, водохозяйственных организаций, экспертных оценок на опытно-производственных участках Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем (бывший САНИИРИ), Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка (бывший УзНИИХ), Научно-исследовательского института почвоведения и агрохимии, подразделений Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру (Узгоскомгеодезкадастр) оценены показатели работы существующей в орошаемой зоне мощности коллекторно-дренажной сети. Установлены количественные показатели, характеризующие современное мелиоративное состояние, объём отводимых с орошаемых земель коллекторно-дренажных вод. Сформулированы основные причины неудовлетворительного состояния эколого-мелиоративной обстановки при существующем уровне водообеспеченности территории и состояния водопользования. Ключевые слова: опытно-производственный участок, коллекторно-дренажная сеть, водохозяйственные организации, эколого-мелиоративное состояние почвы.
Юқори ҳароратга чидамли оловбардош плитани ишлаб чиқариш Б.М.Каманов – ассистент ТИҚХММИ, М.А.Маматкосимов - т.ф.д. к.и.х., ЎзФА “Физика-Қуёш” илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси материалшунослик институти, А.И.Мустафоев - илмий котиб, ЎзМУ Жиззах филиали Юқори ҳароратга чидамли оловбардош плитани ишлаб чиқариш Б.М.Каманов – ассистент ТИҚХММИ, М.А.Маматкосимов - т.ф.д. к.и.х., ЎзФА “Физика-Қуёш” илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси материалшунослик институти, А.И.Мустафоев - илмий котиб, ЎзМУ Жиззах филиали
Ушбу мақолада Тошкент вилояти Кумушкон тоғларидан топилган керамик серпентинни катта қуёш печида эритилган материалларининг хусусиятлари тўғрисида маълумотлар келтирилган. Серпентиннинг келиб чиқиши, миқёси, кимёвий таркиби ва микро тузилишлари келтирилган. Маҳаллий хом-ашё асосида импорт ўрнини босадиган керамикаларни ишлаб чиқариш жараёнини оптималлаштиришга бир нечта мисоллар келтирилган. Заргарлик тошлари ва чинни буюмларини ишлаб чиқаришда фойдаланиш учун керамик плиталарни тайёрлаш жараёнлари тасвирланган. Серпентин заргарлик тошларининг ўзига хос хусусиятлари ва эритиш ҳароратини ошириш, серпентиннинг иссиқлик ўтказувчанлигини пасайтириш ва оловга чидамлилигини ошириш имкониятлари кўрсатилган. Заргарлик тошларини ишлаб чиқариш учун хомашё сифатида катта қуёш печида эритилган керамика серпентинидан ўзига хос фойдаланиш мисоллари келтирилган. Олинган серпентин асосида маҳсулот ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг техник–иқтисодий кўрсаткичлари асосланган. Таянч сўзлар: серпентин, нодир металл, керамик плита, катта қуёш печи.