“IRRIGATSIYA VA MELIORATSIYA” ILMIY-TEXNIK JURNAL, №2(24). 2021

КАНАЛДАГИ СУВ ТЎСИШ ИНШООТЛАРИ УЧУН ЭГИЛУВЧАН ОРГАНЛАРИ БИЛАН СУВ САТҲИ АВТОРОСТЛАГИЧ ВА УНИНГ СУВ ЎТКАЗИШ ҚУВВАТИ КАНАЛДАГИ СУВ ТЎСИШ ИНШООТЛАРИ УЧУН ЭГИЛУВЧАН ОРГАНЛАРИ БИЛАН СУВ САТҲИ АВТОРОСТЛАГИЧ ВА УНИНГ СУВ ЎТКАЗИШ ҚУВВАТИ
М.-Г.А.Кадирова – т.ф.н, доцент, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот университети Аннотация Мақолада тадқиқотлар физик моделлаштириш услуби бўйича экспериментал қурилмада бажарилди. Горизонтга нисба- тан 6 градусдан 40 градусгача фиксацияланган бурчаклари билан ўрнатилган ясси шчит шаклидаги моделни тадқиқотлаш асосида ясси шчитни эгилиш бурчаги ва унинг очилиши баландлигини юқори бьефдаги сув чуқурлигига нисбати учун ён томондаги сув чиқишларни ҳисобга олмаган ҳолда сарф коэффициентлари функционал боғланиш эгри чизиқлари ту- зилган. Авторостлагич моделининг тадқиқотлаш натижасида унинг затвори очилиши баландлигини юқори бьефдаги сув чуқурлигига нисбатан ён томондаги сув чиқишларнинг затвордан умумий ўтилган сув сарфига нисбати ифодаси топил- ган. Бунда ушбу ифодаси бўйича тузилган чизиққа нисбатан тадқиқотлар бўйича топилган қийматларнинг хатоси + 4–5 фоизни кўрсатди. Бундан ташқари сув сатҳи авторостлагичнинг юқори бьефда белгиланган сув чуқурлигини ушлаб туриш тўғрилиги хатосини аниқлаш тадқиқотлари ҳам бажарилди. Улар юқори бьефда белгиланган сув чуқурлигини ушлаб ту- риш хатоси + 5 фоиздан кўп эмаслигини кўрсатди. Ушбу авторостлагич сув тўсиш иншооти олдидаги каналда сув сатҳини автоматик равишда бошқаради, ортиқча сувлар ҳажмини пастки бьефга туширади ва иншоот олдидаги чўкиндилар йиғил- маслигига имконият яратади. Таянч сўзлар: гидравлик, затвор, ясси босимли шчит, сув сатҳи ростлагич, эгилувчан резинаштирилган мелиоратив мато, ён томонли сув чиқишлари.
ПАРАБОЛА КЕСИМЛИ КАНАЛЛАРИ УЧУН СУВ САТҲИ АВ- ТОРОСТЛАГИЧ ВА УНИНГ СУВ ЎТКАЗИШ ҚУВВАТИ ПАРАБОЛА КЕСИМЛИ КАНАЛЛАРИ УЧУН СУВ САТҲИ АВ- ТОРОСТЛАГИЧ ВА УНИНГ СУВ ЎТКАЗИШ ҚУВВАТИ
М.-Г.А.Кадирова – т.ф.н, доцент, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот университети Аннотация Таклиф этилган парабола кесимли каналлари учун эгилувчан органлари билан ясалган сув сатҳи авторостлагич кон- струкцияси кўриб чиқилди. Авторостлагич затвори сув ўтказиш қувватини аниқлаш учун назарий формуласи ишлаб чиқилди ва ушбу формуладаги сарф коэффициентлар қийматларини аниқлаш учун экспериментал тадқиқотлар бажа- рилди. Тадқиқотлар экспериментал лотокда ўрнатилган авторостлагич моделида амалдаги авторостлагичга нисбатан физик моделлаштириш усули бўйича бажарилди. Тадқиқотлар натижаларини математик ишлов берилиши асосида авторостлагич затвори сарф коэффициенти қийматларининг парабола шаклидаги функционал боғланиш эгри чи- зиғи ифодаси топилди. Бунда тадқиқотлар бўйича аниқланган сарф коэффициентлар қийматлари нуқталари парабола шаклидаги топилган функционал боғланиш эгри чизиғига нисбатан + 4–5 фоиз айирмасини кўрсатди. Бундан ташқа- ри, юқори бьефида белгиланган сув чуқурлигини авторостлагич ушлаб турган чуқурлиги билан айирмасини аниқлаш тадқиқотлари ҳам бажарилди, ушбу айирмаси + 1 см бўлишини кўрсатди, ушбу кўрсаткич юқори бьефда белгиланган сув чуқурлигини хатоси + 5 фоиздан кўп бўлмаслигини кўрсатди. Демак, авторостлагич автоматик сув тўсувчи иншоот функциясини бажаради. Авторостлагични ясашга катта маблағ талаб этилмайди, стационар ва мобиль, демак, керак бўлса каналнинг бир жойидан иккинчи жойига ўтказишга имкониятига эга. У енгил, металлга бой эмас, авторостлагич олдида сув сатҳини бошқариш ва сув юзида оқиб келадиган жисмлар, оқизиқлар, каналдаги ортиқча сувларни туши- риш ва каналдан суғориш тармоқларга керакли сув сарфини ўтказиш вазифасини бажаради. Таянч сўзлар: гидравлик, эгилувчан элементлар, резиналаштирилган мелиоратив мато, ромли қисм, вакуумсиз профил, сув туширгич, сув сатҳини бошқарувчи асбоб.
ИРРИГАЦИЯ НАСОС СТАНЦИЯЛАР ИШ РЕЖИМИНИ БОШҚАРИШДА ОҚИМ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ИРРИГАЦИЯ НАСОС СТАНЦИЯЛАР ИШ РЕЖИМИНИ БОШҚАРИШДА ОҚИМ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ
О.Я.Гловацкий – т.ф.д., профессор, Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, Р.Р.Эргашев – т.ф.д., профессор, "Ташкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти» Миллий тадқиқот университети, Б.Хамдамов – т.ф.н., доцент, Ташкент давлат техника университети, Б.Т.Холбутаев – докторант, А.С.Газарян – докторант, Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, З.А.Абдувалиев – магистрант, Ташкент давлат техника университети Аннотация Мақолада сувни тақсимлашни бошқариш учун оқимни йўналтириш мосламасининг янги конструкциясини татбиқ этиш усули кўриб чиқилган. Сув олиш иншоотидаги қурилмаларини талаб даражасида ишлашини таъминлаш учун сув сатҳлари максимал ва минимал бўлган ҳолатларда гидравлик тадқиқот усуллари қўлланилиб, оқимнинг тузилиши ўрга- нилган. Насос агрегатларини ишга тушириш вақтида сувни етказиб беришни бошқариш усули содир бўладиган ноқулай гидравлик режимларни камайтириш имкониятини беради. Мақолада турғун, динамик ва ўзгарувчан оқимларда турли хил йўналтиргичларнинг иш тартиблари кўриб чиқилган. Сузувчи қурилмага тебраниш тўлқинининг қаршилигини таъсири ўрганишда сув напори ўзгарган вақтда сув сарфини ўзгариш коэффициенти инобатга олинмаган. Айрим ҳолатларда му- аллифлар тезлик напорини инобатга олмаганлар. Эркин оқимда сув сарфи интеграллаб аниқланади ва оқимнинг чиқиб кетиш жойида қўлланди. Сузувчи затвор турига кирувчи сув сатҳини назорат қилиш қурилмалари тўлқин ҳолатларини инобатга олмаган ҳолда керакли баландликни таъминламайди ва статик ростлагич бўлиб қолади. Сув сатҳини автоматик ростлаш қурилмаларини қўллаш канал бошида сув сатҳини энг юқори бўлишини ва захирадаги сув ҳажмини иншоот узун- лиги бўйича текис тақсимланиш имкониятини беради ҳамда насос станциялари ишлаш вақтида сув олиб келиш иншоот- ларида оқимни тўғри бошқаришни таъминлайди. Таянч сўзлари: насос станцияси, аванкамера, бошқариш, оқимни тақсимлаш, сатҳни автоматик боқариш, оқим йўнал- тириш иншоотлари.
ФАРҒОНА ВИЛОЯТИНИНГ АТРОФ-ҲУДУДЛАРИДАН КЕЛАЁТГАН ЕР ОСТИ СУВЛАРИ БАЛАНСИНИ АНИҚЛАШ ФАРҒОНА ВИЛОЯТИНИНГ АТРОФ-ҲУДУДЛАРИДАН КЕЛАЁТГАН ЕР ОСТИ СУВЛАРИ БАЛАНСИНИ АНИҚЛАШ
Б.К.Салиев – т.ф.д., доцент, Э.И.Бердиёров – таянч докторант, М.О.Рўзиев – таянч докторант, Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти Аннотация Мақола Фарғона тумани “Лоғон” қишлоқ фуқаролар йиғини ҳудудидаги мелиоратив ҳолати ёмонлашиб, ер ости сув- лари сатҳининг ер юзасигача кўтарилиши сабабларини ўрганишга бағишланган. Ер ости босимли сувларини тоғли ҳу- дудларидан оқиб келиши, зах ва сув босиш муаммоларнинг келиб чиқишининг техноген сабаблари аниқланди. Муҳан- дислик-ҳимоялаш тизимлари лойиҳасини асослашучун сув балансини ҳисоблаш ишлари амалга оширилди. Қўлланилган мелиоратив тадбирларнинг самарадорлигини аниқлаш мақсадида 2016–2020 йиллар давомида дала ўлчаш ишлари ўт- казилди ва маълумотлари таҳлил қилинди. 2016 йилдан бошлаб мелиоратив тадбирларини қўллаш (дренаж зовурларни чуқурлаштириш, янги дренаж қудуқлар сонини кўпайтириш ва ҳ.к ) натижасида зах босган майдон бирмунча камайган. Ҳудудда умумий узунлиги 7249 м горизонтал очиқ зовур қурилган бўлиб, унинг қишлоқ чегарасидан чиқиб кетиш сарфи: ўртача 82,8 л/с, суткасига 107308,8 м3, йил давомида 38,63 млн. м3/йил сувларнинг оқиб чиқиши ҳисобланди. Умумий майдони 1863 га. дан 7,3 фоизи қониқарсиз (сизот сувлари сатҳи чуқурлиги 1,5 м. дан 2 м. гача) ва 22,81% (2 м. дан ортиқ) қониқарли майдонларни ташкил этган. ами майдоннинг қарийб ярмидан кўпроғи, яъни 53,14% ерларнинг мелиоратив ҳолати яхшиланган. Таянч сўзлар: ер сти сувлари, зах босиш, зах кочириш, аллювиаль-пролювиаль ётқизиқлар, техноген жараёнлар, муҳандислик-ҳимоялаш тизимлари.
ТУЯМУЮН ГИДРОУЗЕЛНИНГ ЎЗАНЛИ СУВ ОМБОРИНИНГ ЛОЙҚАЛАНИШ ДИНАМИКАСИ ТУЯМУЮН ГИДРОУЗЕЛНИНГ ЎЗАНЛИ СУВ ОМБОРИНИНГ ЛОЙҚАЛАНИШ ДИНАМИКАСИ
M.Икрамова – т.ф.д., профессор, K.Axмедходжаева – кичик илмий ходим, Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти И.Aхмедходжаевa – т.ф.н., профессор, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот уни- верситети A.Xoджиев – PhD, докторант Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий-тадқиқот институти Аннотация Ўзбекистон Республикаси учун сув омборларининг лойқаланиш даражасини баҳолаш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, сув ресурсларини режалаштириш ва бошқаришда ўтмишдаги лойқаланиш жараёнларидаги ўзгаришлар ва унинг келажакдаги ўзгаришлар тенденцияларини ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эга. Мақолада "Тюямуюн" ГЭСи Ўзанли сув омборининг лойқа- ланиш масалалари кўриб чиқилади, сув омборининг фойдаланишга топширилиши бошиданоқ унинг лойқаланиш жараёни- нинг дала кузатувлари таҳлили берилган. Сув омборларнинг мавжуд иш режимида лойқа чўкиндиларнинг сув омбори косаси бўйлаб тақсимланиши ўрганилди. ТМГУ сув омборларини ишлатиш даврида лойиҳа бўйича 2340 млн. м3 бўлган Ўзанли сув омборининг дастлабки сиғими 2020 йилга келиб 1428 млн. м3 гача камайди ва лойқа босган ҳажм 912 млн. м3 ни ташкил этди, яъни ҳажми лойиҳавий қийматидан 50 фоиздан ортиқ камайиб қолди. Мақолада сув омборининг лойқаланишини ҳисоблаш усули келтирилган. Сув омборининг лойқаланиши башароти лойиҳавий катталикларни таққослаш асосида, сув кам сувли, ўрта сувли ёки кўп сувли йилларда сув омборининг лойқаланиш босқичини ҳисобга олган ҳолда тузилди. Таянч сўзлар: сув омбори, лойқа босиш, сув омборининг лойқаланишини ҳисоблаш усули, сув омборининг сув сақлаш сиғими
СПРИНКЛЕР СУҒОРИШ ТИЗИМИДA СУВ ТAҚСИМОТИГA СAРФ КОЭФФИЦИЕНТИНИНГ ТAЪСИРИНИ БAҲОЛAШ СПРИНКЛЕР СУҒОРИШ ТИЗИМИДA СУВ ТAҚСИМОТИГA СAРФ КОЭФФИЦИЕНТИНИНГ ТAЪСИРИНИ БAҲОЛAШ
А.Арифжанов – т.ф.д., профессор, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари ин- ститути” миллий тақдиқот университети Т.Калетова – т.ф.д., “Нитрадаги Словак қишлоқ хўжалиги университети”, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжа- лигини механизациялаш муҳандислари институти” миллий тақдиқот университети Х.Жалилова – магистрант, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институ- ти” миллий тақдиқот университети Аннотация Мақолада Спринклер суғориш тизимида сувнинг тақсимланишига сарф коэффициентининг таъсирини баҳолаш бўйи- ча тажриба ишлари амалга оширилган. Тажрибалар Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ туманида жойлашган университет ўқув илмий полигонида олиб борилди. Тадқиқот давомида спринклернинг ҳар бир жўмрагидан чиқаётган сув сарфининг на- пор ўзгаришидаги миқдори ўлчанди. Шунингдек, сув тақсимланиши узунлигининг напор ўзгаришидаги миқдори ўлчанди. Олинган натижаларга кўра, қувурларда сарфни ҳисоблаш формуласига асосан сарф коэффициенти ҳисобланди. Ҳисобланган қийматларга кўра, сарф коэффициенти, босим ва жўмрак диаметрлари боғланиши тузилди. Бир хилда намлатишни таъмин- лаш учун танланган Спринклер суғориш тизимига тажриба давомида баҳо берилди. Маълум бўлишича, танланган спринклер маркасидан ўртача секундига 1–1,5 л сув сарфланиши ва фильтр станциядан 0,6 атм. босим йўқолиши ҳамда 3 хил радиуслар аниқланди. Чиқаётган сув сарфлари ва спринклерни напор ўзгаришига кўра сув тақсимланиш радиуси аниқланди. Босим йўқолишининг сув сарфга таъсири ва ўзгариши баҳоланди. Сув сарфига таъсир этувчи қаршилик коэффициенти учун уму- мий формула ишлаб чиқилди. Taдқиқотлар натижасида Спринклердан чиқаётган сув сарфи коэффициентининг босим ва жўмрак диаметри ўзгаришидаги боғланиши келтирилди. Боғланиш орқали спринклерда напор ва жўмрак диаметри қиймат- ларини киритиб, сарфга қаршиликни ифодаловчи коэффициент миқдорини ҳисоблаш мумкин бўлади. Таянч сўзлар: спринклер, сув сарфи, сарф коэффициенти, сувнинг тақсимланиши
СУВ ТЕЖОВЧИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ҚЎЛЛАНИЛГАН МАЙДОНЛАРДА КОЛЛЕКТОР-ДРЕНАЖ ТИЗИМЛАРИГА БЎЛАДИГАН ЮКЛАМАНИ БАҲОЛАШ А.Фатхуллоев – т.ф.д., профессор, Д.Абдураимова – PhD, доцент, М.Отахонов – PhD., доцент, Д.Аллаёров – докторант, “ТИҚХММИ"МТУ СУВ ТЕЖОВЧИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ҚЎЛЛАНИЛГАН МАЙДОНЛАРДА КОЛЛЕКТОР-ДРЕНАЖ ТИЗИМЛАРИГА БЎЛАДИГАН ЮКЛАМАНИ БАҲОЛАШ А.Фатхуллоев – т.ф.д., профессор, Д.Абдураимова – PhD, доцент, М.Отахонов – PhD., доцент, Д.Аллаёров – докторант, “ТИҚХММИ"МТУ
Суғориладиган майдонлардаги коллектор-дренаж тизимларини лойиҳалашда суғориш ва шўр ювиш жараёнидан ҳо- сил бўладиган юкламани баҳолаш керак. Мақолада томчилатиб суғориш тизимлари қўлланилган майдонлардаги коллек- тор-дренаж юкламаси тадқиқоти натижалари келтирилган. Фарғона вилояти Қўштепа туманидаги “Fergana global textile” кластери томчилатиб суғориш тизимлари қўлланилган 241 га майдонида олиб борилган тадқиқотлар натижалари ёритил- ган, тажриба далалари 2 қисмга К-1, К-2 ажратиб олинган. Тажриба даласининг тупроқ тури, суғориш режими таъсирида коллектор-дренаж тизимларига бўладиган юклама миқдори баҳоланган. Мавсумий суғориш меъёри 3220 м3/га бўлганда ер ости сувлари сатҳининг ўзгариши натижалари келтирилган. Олиб борилган тадқиқотларга кўра томчилатиб суғориш ти- зимлари қўлланилган майдонларда, суғориш натижасида намланиш чуқурлиги 1 метрдан ошмаслиги ва ер ости сувларига қўшилмаслиги маълум бўлди. Таянч сўзлар: томчилатиб суғориш, коллектор, дренаж, юклама, суғориш режими, суғориш меъёри, сизот сувлари, буғланиш.
БЕТОН ПРИЗМАТИК КАНАЛЛАРНИНГ ГИДРАВЛИК ПАРА- МЕТРЛАРИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ А.Фатхуллоев – т.ф.д., профессор, Д.Аллаёров – докторант, М.Отахонов – PhD., доцент, Д.Аллаёрова – муҳандис, K.Нариманов – талаба, “ТИҚХММИ" миллий тадқиқот универститети БЕТОН ПРИЗМАТИК КАНАЛЛАРНИНГ ГИДРАВЛИК ПАРА- МЕТРЛАРИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ А.Фатхуллоев – т.ф.д., профессор, Д.Аллаёров – докторант, М.Отахонов – PhD., доцент, Д.Аллаёрова – муҳандис, K.Нариманов – талаба, “ТИҚХММИ" миллий тадқиқот универститети
Бугунги кунда фильтрация сарфи ҳамда ўзаннинг лойқа чўкиндилари билан тўлиш хавфи юқорилиги боис мавжуд ир- ригация тармоқларининг фойдали иш коэффициенти 0,63 ни ташкил этмоқда. Ушбу муаммоларни бартараф этиш, суғо- риш тизимларининг фойдали иш коэффициентини 0,73 гача ошириш мақсадида давлат дастурлари доирасида тупроқ ўзанли каналларни бетон ёки темир бетон қопламалар билан қоплаш ишлари жадал олиб борилмоқда. Каналларнинг ги- дравлик ҳисоблаш усублари тупроқ ўзанли каналларга мослашган бўлиб, ушбу ҳисоблаш услубларидан ўзани бетонланув- чи каналларда фойдаланиш солиштирма иқтисодий самарадорлик (А)нинг камайишига олиб келмоқда. Канал ўзанини бетонлашда гидравлик энг қулай кесим шартларидан фойдаланиш берилган сарфни минимал намланганлик периметри орқали ўтқазиш имконини беради аммо ушбу шартдан маҳаллий грунтларда фойдаланиш имконияти чеклангандир. Гу- листон шаҳри бўйлаб ўтувчи, ўзани бетонланган К-3 хўжаликлараро каналида олиб борилган тадқиқотларга кўра, ўзан- нинг гидравлик энг қулай кесимга нисбатан солиштирма иқтисодий самарадорлик 80 фоизни ташкил этаётганлиги, бе- тон каналнинг максимал сув ва лойқа ўтказиш имкониятларидан тўлиқ фойдаланилмаганлиги сабабли ўзаннинг айрим (ПК34+74) участкаларини лойқа босганлиги аниқланди. Канал ўзани грунтининг табиий қияланиш коэффициентини (m=1,5) инобатга олган ҳолда “DGU 13170” ЭҲМ дастуридан фойдаланиб канал гидавлик элементлари қайта ҳисобланганда солиштирма иқтисодий самарадорлик 87 фоизни ташкил этиб, сув сарфининг турли минимал қийматларида ҳам оқим тезлигининг мавжуд ҳолатга нисбатан юқори бўлиши аниқланди. Таянч сўзлар: суғориш канали, гидравлик элементлар, бетон канал, лойиҳалаш, гидравлик энг қулай кесим.
СУВ ОМБОРИНИНГ ГИДРАВЛИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИҚЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ А.М.Арифжанов – т.ф.д., профессор, С.Н.Хошимов – PhD., катта ўқитувчи “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот университети СУВ ОМБОРИНИНГ ГИДРАВЛИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИҚЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ А.М.Арифжанов – т.ф.д., профессор, С.Н.Хошимов – PhD., катта ўқитувчи “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот университети
Мақолада ҳозирги куннинг долзарб муаммоларидан бири бўлган сув омборларини фойдали ҳажми ўзгаришини техно- логиялардан фойдаланиб аниқлаш усули бўйича тадқиқотлар таҳлили келтирилган. Ўзан сув омборлари фойдали ҳажми жадал равишда қисқаради, шунинг учун ўзан сув омборларида ҳар беш йил муддатда батометрик тадқиқотлар ўтказиш талаб этилади. Фойдали ҳажм ўзгаришини ўрганишда тадқиқот объекти узунлиги бўйича характерли створлар белгилаб олинган. Ҳар бир характерли створларда “SonTek S5” маркали доплер ёрдамида ўлчов ишлари амалга оширилган ва сув омбори гидравлик параметрлари ўлчаб олинган. Дала тадқиқотларида ўлчаб олинган маълумотлар асосида сув омбори- нинг гидравлик параметрларига аниқлик киритилган ҳамда уларни қайта ишлаб, сув омборининг узоқ йиллик статистик маълумотлари ва лойиҳавий парметрлари билан солиштириш орқали сув омборидаги мавжуд лойқа чўкиндилар миқдори тўғрисида хулосалар қилинган. Таҳлил натижалари асосида сув омборида ярим асрлик эксплуатация даврида юқори бьеф бўйлаб 9,12 млн. м3 лойқа чўкиндилар чўкиб қолгани аниқланди. Сув омборининг умумий ҳажми 30 млн. м3 бўлиб, сув омбори ҳажмининг қарийб 30 фоиздан кўпроқ қисми лойқага тўлгани маълум бўлди. Иншоотни хавфсиз бошқариш учун зарур чора-тадбирлар ишлаб чиқиш лозимлиги таъкидланди. Таянч сўзлар: сув омбори, ўзан, оқим, бьеф, тўғон, лойқа-чўкиндилар, фойдали ҳажм, сув сатҳи, ўлик ҳажми.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ А.С.Чертовицкий – д.э.н., профессор, Ш.К.Нарбаев – PhD, доцент, А.Р. Нурназаров – соискатель, Национальный исследовательский университет “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозя ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ А.С.Чертовицкий – д.э.н., профессор, Ш.К.Нарбаев – PhD, доцент, А.Р. Нурназаров – соискатель, Национальный исследовательский университет “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозя
Республикада ер ислоҳотини ўтказишнинг асосий натижалари тахлил қилинган ва эришилган натижалар қайд этилган. Республикада иқтиқболда ер ислоҳотини амалга ошириш бўйича асосий вазифалари, жумладан, ердан фойдаланишнинг са- марали-барқарор моделига ўтиш, ердан фойдаланиш ва унумдорлигини тиклашнинг ёпиқ циклилигини таъминлаш, қишлоқ хўжалиги мақсадларига мўлжалланган ерлар бозорини яратиш ва ривожлантириш, ердан фойдаланиш тизимини модерни- зациялаш белгиланган. Юқорида қайд этилган ер ислоҳоти вазифаларини ечиш ва уларни амалга ошириш самарадорлиги бўйича тавсиялар берилган ва тадқиқ қилинган. Таянч сўзлар: деградация, модернизация ислоҳоти, ерлардан барқарор фойдаланиш, қишлоқ хўжалиги, фермер хўжали- ги, ер бозори, ижарачи.
ҲАВОЛИ СУНЪИЙ АЭРОИОНИЗАТОРНИНГ ИПАК ҚУРТИ УРУҒИНИ ЖОНЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИГА ИЖОБИЙ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ Д.И.Абдунабиев – ассистент, Т.Бутаев – т.ф.н. доцент, Тошкент давлат техника университети Қўқон филиали, Д.А.Исматуллаева – қ.х.ф.д. к.и.х, Ипакчилик илмий-т ҲАВОЛИ СУНЪИЙ АЭРОИОНИЗАТОРНИНГ ИПАК ҚУРТИ УРУҒИНИ ЖОНЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИГА ИЖОБИЙ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ Д.И.Абдунабиев – ассистент, Т.Бутаев – т.ф.н. доцент, Тошкент давлат техника университети Қўқон филиали, Д.А.Исматуллаева – қ.х.ф.д. к.и.х, Ипакчилик илмий-т
Мақолада инкубатория даврида инкубация хонаси ипакчи олимлар томонидан ишлаб чиқилган усул асосида ҳар 2,5–3 соат давомида 15–20 минут дераза ва ойналар очиб қўйилиши натижасида хонанинг ҳарорати ва намлиги кескин пасайиб кетишига олиб келиши натижасида эмбрион ривожланишнинг баҳорги инкубация даврида эмбрионга салбий таъсирини кўрсатиши ҳамда тухумларни жонланиш муддати узайишига ва жонланиш фоизини пасайишига олиб ке- лаётганлиги ҳақида маълумотлар келтирилган. Ҳаволи сунъий аэроионловчи электротехнологик қурилмани ипак қурти уруғини эмбрионал даврида синаш бўйича тадқиқот натижалари баён қилинган. Ипак қурти уруғларини жонлаштириш даврида хона муҳитларини талаб қилин- ган меъёрларда ушлаб туриш бўйича олиб борилган усуллар ва тадқиқот ишлари ҳам таҳлил қилинган. Уруғларни жонлаштиришга электротехнологик қурилмани қўллаш натижасида оддий усулларга нисбатан “Ипак- чи-2” зотида 4,3 % ва “Линия 27 х K-108” дурагайида 4,79 фоизга жонланиш юқори эканлиги аниқланди. Иккинчи синов тажрибалари (2022 йил 5-11 апрель) кунларида қурт парваришлаш мавсумида амалга оширилди. Ипак қурти уруғи тажриба вариантларини жонланиши қиёсловчи ипак қурти уруғи "Ипакчи-1" га нисбатан 3,2 фоизга ва "Ипакчи-2" га нисбатан 2,1 фоиз юқори бўлиши ҳамда инкубация даври давомийлигини 4 кунгача қисқаришига эришилгани бўйича тажриба натижалари тўғрисида маълумотлар келтирилган. Таянч сўзлар: ипак қурти уруғи, эмбрион, жонланиш фоизи, электротехнологик қурилма, ион, тожли разряд, микробиологик организимлар.
ЭЛЕКТРЮРИТМАЛИ МОБИЛ ТЕХНИК ҚУРИЛМАЛАРНИ ЗАРЯДЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ А.А.Боқиев – т.ф.н., доц., Н.А.Нуралиева – PhD доц., А.Н.Ботиров – таянч докторант, С.С.Султонов – таянч докторант, “Тошкент ирригатция ва қишлоқ хўжалигини механизатциялаш муҳандисл ЭЛЕКТРЮРИТМАЛИ МОБИЛ ТЕХНИК ҚУРИЛМАЛАРНИ ЗАРЯДЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ А.А.Боқиев – т.ф.н., доц., Н.А.Нуралиева – PhD доц., А.Н.Ботиров – таянч докторант, С.С.Султонов – таянч докторант, “Тошкент ирригатция ва қишлоқ хўжалигини механизатциялаш муҳандисл
Мақолада ривожланган мамлакатларда мобил техник жиҳозларни электр узатгич билан қувватлантиришнинг ҳозирги ҳолати бўйича дастлабки тадқиқотлар натижалари келтирилган ва Ўзбекистон шароитида зарядлаш стан- цияларини кенг жорий этиш масалалари таҳлил этилган. Жойларда қишлоқ хўжалиги техникасини қувватлантириш инфратузилмасини яратиш имкониятлари кўриб чиқилди. Минитракторнинг электр параметрлари бўйича тегишли ҳисоб-китоблар амалга оширилди. Қайта тикланадиган энергия асосида зарядлаш станцияларининг статсионар ва мо- бил вариантларига мисоллар келтирилган. Маълумки, электромобиллар паркининг кўпайиши билан бир вақтда уларни қувватлантириш инфратузилмаси ҳам жадал ривожланиши керак. Тез зарядлаш технологиясини ишлаб чиқиш ва жо- рий этиш, батарея қувватини ошириш ва зарядлаш пунктлари тармоқларининг ўсиши натижасида электр транспорт воситалари тезда қазилма ёнилғи двигателларига янада амалий муқобил бўлиб бормоқда. Ҳозирги вақтда зарядлаш станциялари бозорида қуёш батареяси билан жиҳозланган мобил зарядлаш станциялари пайдо бўлади. Икки дақиқада ишга туширилган электр транспорт воситалари учун мобил зарядлаш станцияси. Ўтказилган тадқиқотлар асосида му- аллифлар номинал қуввати 5,4 кВт бўлган Қуёш-Шамол мобил электр стантсиясининг прототипини ишлаб чиқдилар ва дастлабки тажрибаларни ўтказдилар. Таянч сўзлар: электр транспорти, зарядлаш стантсиялари, зарядлаш усуллари, зарядлаш режимлари, зарядлаш станцияси инфратузилмаси, қайта тикланадиган энергия манбалари, мобил электр стантциялари.
ҒЎЗА ҚАТОР ОРАСИНИ ЧУҚУР ЮМШАТУВЧИ ИШ ОРГАНИ- НИНГ ТОРТИШГА БЎЛГАН ҚАРШИЛИГИНИ АНИҚЛАШ Т.С.Худойбердиев – т.ф.д, профессор, М.Ш.Ҳолдаров – докторант Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
Мақолада, мавжуд ифодалардан фойдаланишни кенгайтириш учун улар соддалаштирилиб, чуқур юмшатувчи иш ор- ганининг кенглиги ва ишлов бериш чуқурлигига боғлиқлигини ўрганиш бўйича тадқиқотлар натижалари келтирилган. Чуқур юмшатгичнинг тортишга қаршилиги унинг кенглиги ва ишлов бериш чуқурлигига боғлиқ. Ғўза қатор ораларини чуқур юмшатишда юмшатгичнинг кенглиги b=0,04–0,06 м, ишлов бериш чуқурлиги эса h=0,35–0,4 м (текис юзага нисба- тан) бўлишлиги, ғўза илдизларининг ривожланишига зарар етказмаслик учун, мақсадга мувофиқ. Танланган кенглик ва чуқурликда тортишга бўлган қаршилик 1,5 м/с тезликда 4,5–5,7 кН, 2 м/с га 4,7–6,0 кН атрофида ўзгариши аниқланган. Таянч сўзлар: чуқур юмшатувчи иш органи, ғўза қатор ораларига ишлов бериш, тортишга бўлган қаршилик, конструк- ция, ишлов бериш чуқурлиги ва кенглиги, тупроқнинг деформацияланиши, инерция кучи, культиватор,
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ ИРРИГАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ В ДРЕВНОСТИ О.В.Воличенко – д.а.н, профессор Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина, Кыргизстан. Р.М.Азимов – Казанский федеральный университет, Россия. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ ИРРИГАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ В ДРЕВНОСТИ О.В.Воличенко – д.а.н, профессор Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина, Кыргизстан. Р.М.Азимов – Казанский федеральный университет, Россия.
В статье рассматриваются вопросы развития ирригационных сооружений в контексте осмысления роли Воды в исто- рии архитектуры. Стремление подчинить стихию Воды, регулировать ее и направлять на служение своим нуждам, красной нитью проходит сквозь эволюцию становления и выживания человека. Взгляд на историю архитектуры с позиции раз- вития инженерного искусства ирригационных сооружений заслуживает отдельного рассмотрения. С этой целью предла- гается изучить, сопоставить и систематизировать ирригационные сооружения древнейших цивилизаций мира. Выявить характерные черты архитектуры ирригационных сооружений восточных цивилизаций Древнего Египта, Междуречья и Центральной Азии. Конкретные цели работы – параллельное изучение исторических культур и культур гидротехнологии, оценивая сходства и различия. Ключевые слова: ирригационные системы, архитектура, гидротехнологии, шадуф, водяное колесо, плотина
КАВИТАЦИЯНИНГ НАСОС АГРЕГАТЛАРИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСТЕЪМОЛИГА ТАЪСИРИ Р.Ж.Баратов –т.ф.н., доцент, Я.Э.Чўллиев – ассистент, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот университети КАВИТАЦИЯНИНГ НАСОС АГРЕГАТЛАРИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСТЕЪМОЛИГА ТАЪСИРИ Р.Ж.Баратов –т.ф.н., доцент, Я.Э.Чўллиев – ассистент, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот университети
Ушбу мақолада насос агрегатларида кавитация ҳосил бўлиш сабаблари ва электр энергия истеъмолига таъсирини ташхислаш тизимини ишлаб чиқиш бўйича назарий ва экспериментал тадқиқотлар натижалари келтирилган. Кавитацияни ўлчашда ўта кичик сиғимни ўлчаш датчигидан фойдаланиш самарали, ўлчаш аниқлиги юқори ва нархи арзон бўлган ўлчаш ва назорат қилишнинг интеллектуал тизимини ишлаб чиқиш имконияти мавжудлиги келтирилган. Эксперимент натижалари микроконтроллерлар ёрдамида ўта кичик сиғимларни юқори аниқликда яъни нисбий хатолик 1.5% гача бўлган хатоликда ўлчаш имкониятини яратади. Насос станцияларидаги сўриш қувурида кавитацияни ўлчаш ва назорат қилиш орқали электр энергия истеъмолини 5 -7% гача камайтириш имконияти мавжуд. Таянч сўзлар: насос, пуфакча, бошқариш, кавитация, ўлчаш, интеллектуал ўлчаш тизими, датчик, микроконтроллер, статик босим, конденсатор, структура схема.
ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ВОДЫ КУЛЬТУР СОРГО И АМАРАНТ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ) Б.С.Шотураев – магистр, A.X.Каримов – к.т.н., доцент, A.O.Хомидов – PhD, старший преподаватель, О.Э.Хакбердиев, к.с.х.н., доцент, Национальный иссле ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ВОДЫ КУЛЬТУР СОРГО И АМАРАНТ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ) Б.С.Шотураев – магистр, A.X.Каримов – к.т.н., доцент, A.O.Хомидов – PhD, старший преподаватель, О.Э.Хакбердиев, к.с.х.н., доцент, Национальный иссле
Исследования проведены в 2021 году на полигоне «Водосберегающие технологии» Учебно-научного центра Нацио- нального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хо- зяйства» в Уртачирчикском районе Ташкентской области. Цель исследований заключалась в оценке продуктивности оро- сительной воды для двух сортов сорго (Sorghum bicolor), “Сорго белое” и “Сорго сладкое” и культуры амарант при двух оросительных нормах, полной и дефицитной. Биологический урожай “Сорго белое” при капельном орошении нормой 2492 м3/га превысил 7000 кг/га, а при снижении оросительной нормы на треть составил 5300 кг/га. При этом продуктивность оросительной воды при дефицитном орошении была наибольшей, 3.25 кг/м3, что указывает на высокую толерантность этого сорта сорго к дефициту воды. “Сорго сладкое” при норме 2453 м3/га дало урожай более 6000 кг/га, однако при сниже- нии оросительной нормы на треть, урожайность снизилась на 48%, что видимо объясняется её высокой сахаристостью и большой биомассой, требующей большей оросительной нормы. Урожайность культуры амарант при оросительной норме 1736 м3/га составила 2062 кг/га, что было меньше ожидаемой, в основном из-за густого посева и затянувшейся вегетации. В будущих опытах необходимо оценить продуктивность воды для культуры амарант при меньшей густоте её посева. Ключевые слова: капельное орошение, дефицитное орошение, сорго, амарант, продуктивность воды, Узбекистан.
СТАТИК КУЧЛАР ТАЪСИРИДА ГРУНТЛИ ТЎҒОНЛАРНИНГ КУЧЛАНГАНЛИК-ДЕФОРМАЦИЯ ҲОЛАТИНИ ВА МУСТАҲКАМЛИГИНИ БАҲОЛАШ П.Ж.Маткаримов – т.ф.д., профессор, Наманган муҳандислик технология институти, Д.Жўраев – таянч докторант,“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини меха СТАТИК КУЧЛАР ТАЪСИРИДА ГРУНТЛИ ТЎҒОНЛАРНИНГ КУЧЛАНГАНЛИК-ДЕФОРМАЦИЯ ҲОЛАТИНИ ВА МУСТАҲКАМЛИГИНИ БАҲОЛАШ П.Ж.Маткаримов – т.ф.д., профессор, Наманган муҳандислик технология институти, Д.Жўраев – таянч докторант,“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини меха
Мақола Ҳисорак тўғонининг хусусий оғирлиги ва сувнинг гидростатик босимини ҳисобга олган ҳолда тўғоннинг кучланганлик-деформация ҳолатини ва мустаҳкамлигини баҳолашга бағишланган. Тадқиқот ишида Лагранжнинг ва- риацион тенгламасидан фойдаланган ҳолда қўйилган масалани ҳал қилиш учун математик модель ишлаб чиқилган. Моделнинг адекватлиги, алгоритм ва дастурнинг тўғрилигини бир қатор масалаларни ечиш орқали аниқланган. Шу билан бирга, грунтли тўғонларнинг кучланганлик-деформацияланиш ҳолати ва мустаҳкамлиги тўғон грунтларининг физик-механик хусусиятларига, геометрик ўлчамига, юқори ва пастки таянч призмаларнинг нишаблигига ва сув ом- борининг тўлдирилганлик даражасига боғлиқ бўлади. Ҳисоблаш усули сифатида чекли элементлар усули танланган. Таянч сўзлар: грунтли тўғонлар, вариацион тенглама, кучланганлик-деформация ҳолати, мустаҳкамлик, сувнинг гидростатик босими.
РАСЧЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА НА «ШАФИРКАН- СКОЙ» ВЕТКЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ КИЗИЛТЕПА Э.К. Кан – к.т.н., доцент, А.Р.Муратов – к.т.н., доцент, Д.Т.Атаджанова – магистрант, Национальный исследовательский университет “Ташкентский институт инженеров ирригации и РАСЧЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА НА «ШАФИРКАН- СКОЙ» ВЕТКЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ КИЗИЛТЕПА Э.К. Кан – к.т.н., доцент, А.Р.Муратов – к.т.н., доцент, Д.Т.Атаджанова – магистрант, Национальный исследовательский университет “Ташкентский институт инженеров ирригации и
В статье представлены результаты расчета гидравлического удара Шафирканской ветки насосной станции Кизилтепа после модернизации (замены оборудования) упрощенным методом. При расчете были учтены все основные причин- ные факторы, от которых зависят величина параметров гидравлического удара: уменьшение инерционных сил вращаю- щихся деталей насоса и двигателя после модернизации, замена запорных и предохранительной арматуры, уменьшение гидравлических потерь после замены напорных трубопроводов или их участков и др. Расчет гидроудара по упрощенному методу показал, что величина гидравлического удара будет равна ΔН=495,24 м и давление в напорном трубопроводе достигнет значения Н=564,29 м. Сравнение полученных результатов с результатами расчетов проведенных на основе точных методов показали достаточно хорошую сходимость. Погрешность составила порядка 10–15%, что допустимо для упрощённого метода. Применение упрощенных методов может быть целесообразным в случаях, когда не предъявляются строгие требования к результатам расчета. Например, для расчета после модернизации оборудования успешно прежде эксплуатировавшихся насосных станций, после работ по реконструкции напорного трубопровода, замены арматуры и т.д. Для расчета гидроудара для новых проектируемых насосных станций необходимо применение точных методов. Ключевые слова: насосная станция, гидравлический удар, напор, напорный трубопровод, клапан.
НОССИМЕТРИК ПОЙМАЛИ ДАРËЛАРДА ПОЙМАЛАРДАН БИРИНИ КЎНДАЛАНГ ДАМБА БИЛАН ТЎЛИҚ БЕРКИТИЛ- ГАН ҲОЛАТ УЧУН ОҚИМ ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИҚЛАШ М.Р.Бакиев – т.ф.д., профессор, У.A.Каҳҳоров – PhD., доцент, A.A.Жахонов – докторант, М.Х.Мухсинова – магистрант, “Тошкент ир НОССИМЕТРИК ПОЙМАЛИ ДАРËЛАРДА ПОЙМАЛАРДАН БИРИНИ КЎНДАЛАНГ ДАМБА БИЛАН ТЎЛИҚ БЕРКИТИЛ- ГАН ҲОЛАТ УЧУН ОҚИМ ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИҚЛАШ М.Р.Бакиев – т.ф.д., профессор, У.A.Каҳҳоров – PhD., доцент, A.A.Жахонов – докторант, М.Х.Мухсинова – магистрант, “Тошкент ир
Ушбу мақолада, поймалардан бири кўндаланг дамба билан тўлиқ беркитилган ҳолатда рўй берадиган жараëнларни тадқиқ қилиш борасидаги тажриба натижалари келтирилган. Экспериментал тақиқотлар поймадаги ва ўзандаги оқимлар динамик ўқлари параллел ҳамда кўндаланг кесими тўртбурчак шаклдаги ўзанда амалга оширилди. Поймани кўндаланг дамба билан 900 остида ўрнатилганда ўзанда ва поймадаги сув сатҳи, бўйлама ва тескари тезликлар ва оқим йўналишлари аниқланган ҳамда тезликларнинг ошиши ва дамба ортида кичик ва катта гирдоб зоналари ҳосил бўлиши кузатилди. Кичик гирдоб зонаси узунлиги оқимни планда сиқилиш зонаси узунлигига тенглиги ҳамда ўзандаги тезлик 50 фоизга тенглиги аниқланди. Бу тезликлар, дамбанинг пастки қиялиги бўйлаб ҳам сақланиб қолади ва дамбани орқа томонини ювилишлар- га олиб келиши мумкин. Кичик гирдоб зонаси ортида кичик ва катта гирдоб зоналарга ўзандан оқим кириши кузатилди. Бу эса мавжуд схемалардан тубдан фарқ қилади, уларда бу жараён турбулент алмашув орқали бўлиши исботланган. Тажри- баларда дамбанинг ўрнатилиш бурчагини камайтириш юқоридаги жараëнлани пасайишига олиб келиши аниқланди. Шу билан бирга оқим ёйилиши турбулент струялар қонуниятлари бўйсуниши аниқланди. Тадқиқот натижалари асосида , юқори гирдоб зонаси узунлигини, сиқилиш зонаси узунлигини, ушбу зонада гидравлик бир жинсли струялар чегараларини аниқлаш бўйича ифодалар таклиф этилди. Ҳисобий ва экспериментал маълумотларни таққослаш уларни мослиги қониқарли эканлигини кўрсатди. Таянч сўзлар: танасидан сув ўтказмайдиган дамба, носсиметрик пойма, беркитиш, кичик ва катта гирдоб зоналар, тезлик, оқим, сиқилиш зонаси.
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ВОДОПОД- ВОДЯЩИХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ С ИНТЕНСИФИ- КАЦИЕЙ ВНЕДРЕНИЯ НЕКАПИТАЛОЁМКИХ И КАПИТАЛАЁМ- КИХ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА С.С.Ходжаев – к.т.н., доцент, Д.М.Акбаров – докторант, КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ВОДОПОД- ВОДЯЩИХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ С ИНТЕНСИФИ- КАЦИЕЙ ВНЕДРЕНИЯ НЕКАПИТАЛОЁМКИХ И КАПИТАЛАЁМ- КИХ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА С.С.Ходжаев – к.т.н., доцент, Д.М.Акбаров – докторант,
В статье рассмотрен комплекс мероприятий по снижению потерь в водопроводящих и распределительных системах, на внутрихозяйственной оросительной сети АВП и полях орошения, исследованиями рекомендуется эти мероприятия проводить одновременно – поэтапно. До 2025 – 2030 годов рекомендуется интенсифицировать внедрение некапитало- ёмких водосберегающих технологий , доведя их площади орошения до 1 млн. га, против сегодняшних – 500 тыс. га. Иссле- дованиями рекомендуется продолжить внедрение принципов ИУВР, в первую очередь, достигнутые показатели проекта “ИУВР – Фергана” распространить на всю орошаемую площадь (1688,7 тыс. га) Ташкентской, Самаркандской, Наманган- ской, Андижанской и Ферганской областей, где за счёт снижения потерь во всех системах КПД может возрасти до 0,8–0,85 и более. Ключевые слова: водопроводящие системы, распределительные системы, оросительная сеть, поля орошения, техни- ка полива, некапиталоёмкие водосберегающие технологии, капиталоёмкие водосберегающие технологии, ИУВР.